Vejledninger Antal Pris ekskl. moms Køb
Vejledning om Indbrudssikring, 1. udgave, april 2012. Energistyrelsen
Varenummer: 1341
DBI har for Energistyrelsen udarbejdet en vejledning om, hvordan man bedst kan sikre sig mod indbrud i private hjem.

Vejledning om indbrudssikring af private hjem giver en række praktiske råd om, hvordan man med relativt simple midler kan forebygge, forhindre og begrænse indbrud i sit hjem.

Vejledningen gennemgår systematisk de forhold, man kan gøre noget ved, herunder i forbindelse med: omgivelser, adgangsforhold, døre, vinduer, låse, sikringsbeslag/hængsler og lys.

Hovedbudskabet er, at man skal gøre det vanskeligt for tyven, som skal forsinkes mest muligt i sit arbejde. Populært sagt skal man ”stjæle tyvens tid”. For eksempel anbefaler vejledningen, at yderdørene skal være solide og have to gode låse placeret med ca. 40 centimeters afstand. Desuden bør låse og cylindre være af god kvalitet og registreret hos Forsikring & Pension. Både døre og vinduer kan sikres med ekstra sikringsbeslag, som er ret effektive.

Klik her for at hente vejledningen gratis i PDF-udgave
Pris medlem kr. 10,00
Pris ikke medlem kr. 14,00
DBI Vejledning 10, del 1 - Varmt arbejde brandsikringsforanstaltninger
Varenummer: 11101
Du kan købe vejledningen som e-bog hos Molio her.

2. udgave
November 2008
88 sider

Brandteknisk Vejledning 10, 10 A og 10 B har eksisteret siden 1994 og har været grundlag for alt arbejde med Varmt arbejde i byggeindustrien. På grund af den naturlige udvikling i byggeriet med hensyn til byggesystemer, projekterings- og udførelsesmetoder mv. og ønske om at indarbejde krav til varmt arbejde i automobilbranchen, var der behov for revision af alle DBI vejledningerne om varmt arbejde.

Med denne revision er der ændret i vejledningernes fokusområder, idet der nu er fokus på en generel planlægningsvejledning for varmt arbejde samt to vejledninger, der omhandler varmt arbejde udendørs samt varmt arbejde indendørs.

Denne DBI vejledning 10 ”Varmt arbejde – Brandsikringsforanstaltninger, planlægning og gennemførsel” erstatter Brandteknisk Vejledning 10 ”Varmt arbejde”, 1. udgave april 1994. Målgruppen for BTV 10, del 1 er primært bygherrer, rådgivere, forsikringsselskaber og udførende firmaer.

Nærværende DBI vejledning 10, del 1 “Varmt arbejde - Brandsikringsforanstaltninger, Planlægning og gennemførelse” træder i kraft 1. februar 2008. I en overgangsperiode indtil 1. maj 2008 kan Brandteknisk Vejledning 10 benyttes. DBI vejledning 10 – del 1 ”Varmt arbejde – brandsikringsforanstaltninger, planlægning og gennemførelse” er behandlet i et teknisk udvalg nedsat af DBI.
Pris medlem kr. 164,00
Pris ikke medlem kr. 195,00
DBI Vejledning 10, del 2 - Varmt arbejde, udendørs
Varenummer: 11102
Du kan købe vejledningen som e-bog hos Molio her.

2. udgave
November 2008
91 sider

September 2010: Rettelsesblad til side 61 kan se her (pdf)

Brandteknisk Vejledning 10, 10 A og 10 B har eksisteret siden 1994 og har været grundlag for alt arbejde med Varmt arbejde i byggeindustrien. På grund af den naturlige udvikling i byggeriet med hensyn til byggesystemer, projekterings- og udførelsesmetoder mv. og ønske om at indarbejde krav til varmt arbejde i automobilbranchen, var der behov for revision af alle DBI vejledningerne om varmt arbejde.

Med denne revision er der ændret i vejledningernes fokusområder, idet der nu er fokus på en generel planlægningsvejledning for varmt arbejde samt to vejledninger, der omhandler varmt arbejde udendørs samt varmt arbejde indendørs. Målgruppen er primært håndværkere som arbejder med tagdækning og tagreparationer og/eller ukrudtsbrænding, og i den forbindelse udfører slibning, skæring, lodning, tørring, svejsning, vinkelslibning og opvarmning.

Varmt arbejde kan dog forekomme i flere andre arbejdsprocesser og situationer, hvorfor nævnte opremsning ikke er udtømmende.

Denne DBI vejledning 10, del 2 ”Varmt arbejde – Brandsikringsforanstaltninger, udendørs” erstatter Brandteknisk Vejledning 10 A ”Varmt arbejde, Tagdækning”, 1. udgave november 1995 samt dele af Brandteknisk Vejledning 10 B ”Varmt arbejde, Metalbearbejdning”, 1. udgave april 1994. Nærværende DBI Vejledning 10, del 2 ”varmt arbejde – Brandsikringsforanstaltninger, udendørs” træder i kraft 1. februar 2008. I en overgangsperiode indtil 1. maj 2008 kan Brandteknisk Vejledning 10 A og 10 B benyttes. DBI vejledning 10, del 2 ”Varmt arbejde – brandsikringsforanstaltninger, udendørs” er behandlet i et teknisk udvalg nedsat af DBI.
Pris medlem kr. 164,00
Pris ikke medlem kr. 195,00
DBI Vejledning 10, del 3 - Varmt arbejde, indendørs
Varenummer: 11103
Du kan købe vejledningen som e-bog hos Molio her.

1. udgave
November 2008
85 sider

Brandteknisk Vejledning 10, 10 A og 10 B har eksisteret siden 1994 og har været grundlag for alt arbejde med Varmt arbejde i byggeindustrien. På grundlag af den naturlige udvikling i byggeriet med hensyn til byggesystemer, projekterings- og udførelsesmetoder mv. og ønske om at indarbejde krav til varmt arbejde i automobilbranchen, var der behov for revision af alle DBI vejledninger om varmt arbejde.

Med denne revision er der ændret i vejledningens fokusområde, idet der nu er fokus på en generel planlægningsvejledning for varmt arbejde samt to vejledninger, der omhandler varmt arbejde udendørs og varmt arbejde indendørs.

Denne DBI vejledning 10, del 3 ”Varmt arbejde – Brandsikringsforanstaltninger, Indendørs” erstatter dele af Brandteknisk Vejledning 10 ”Varmt arbejde”, 1. udgave april 1994 samt Brandteknisk vejledning 10 B ”Varmt arbejde, Metalbearbejdning”, 1. udgave april 1994. Målgruppen er primært håndværkere, som arbejder med: slibning, skæring, lodning, tørring, svejsning, vinkelsliber og opvarmning.

Varmt arbejde kan dog forekomme i flere andre arbejdsprocesser og situationer, hvorfor nævnte opremsning ikke er udtømmende.

Nærværende DBI vejledning 10, del 3 ”Varmt arbejde – Brandsikringsforanstaltninger, Indendørs” træder i kraft 1. december 2008. I en overgangsperiode indtil 1. marts 2009 kan Brandteknisk Vejledning 10 og 10 B benyttes. DBI vejledning 10, del 3 ”Varmt arbejde – Brandsikringsforanstaltninger, Indendørs” er behandlet i et teknisk udvalg nedsat af DBI.
Pris medlem kr. 164,00
Pris ikke medlem kr. 195,00
BTV Vejledning 14, Røgeanlæg
Varenummer: 1114
1. udgave
1977
16 sider

Brandteknisk vejledning 14: "Røgeanlæg"

Et røgeanlæg skal gennem påvirkning af røg bibringe røgegodset smag og/eller konservering.
Røgekabinens konstruktion gennemgås. Metalrøgekabiner og murede røgekabiner, deres konstruktion og opstilling gennemgås.
Hvis ildstedet er uden for selve røgekabinen, giver dette særlige brandtekniske problemer. Disse, røggeneratorer, røgrør og skorstene, de elektriske installationer og de driftsmæssige bestemmelser gennemgås.
Pris medlem kr. 63,00
Pris ikke medlem kr. 75,00
DBI Vejledning 19, Eksplosionsfarlige områder
Varenummer: 1119
Du kan købe vejledningen som e-bog hos Molio her.

3. udgave
2004
80 sider

Brandteknisk vejledning 19 'Eksplosionsfarlige områder' - i daglig tale BtV 19 - giver en generel introduktion til emnet eksplosionssikring. Men først og fremmest er vejledningen et praktisk værktøj for de virksomheder, der skal opfylde kravene og levere den nødvendige dokumentation. Den nye vejledning har samlet det hele, så det bliver nemmere at finde rundt i junglen af regler, standarder og myndigheder i forbindelse med klassifikation af eksplosionsfarlige områder.

Vejledningen kan anvendes i forbindelse med identifikation og klassifikation af eksplosionsfarlige områder samt i arbejdet med at identificere og vurdere potentielle tændkilder, som er de første trin ved risikovurdering af anlæg og oplag mv.

Vejledningen indeholder nogle praktiske beslutningsskemaer, som kan bruges til arbejdet med at klassificere atmosfærer med gasser, dampe og støvtåger.

Vejledningen indeholder endvidere en litteraturliste med opdaterede referencer vedrørende materialedata for gasser som væsker og støv, ligesom listen omfatter referencer vedrørende klassifikation og tændkilder fra amerikanske, engelske, svenske og tyske kilder.

Pris medlem kr. 303,00
Pris ikke medlem kr. 339,00
BTV Vejledning 20, Varmolieanlæg
Varenummer: 1120
Du kan købe vejledningen som e-bog hos Molio her.

2. udgave
2003
32 sider

Indledende beskrivelse:

Indledning

I 1979 udkom 1. udgave af Brandteknisk Vejledning 20 "Udførelse, opstilling og drift af varmolieanlæg", der angav retningslinjer for, hvorledes sådanne anlæg kan anvendes på en brandmæssigt forsvarlig måde.

Siden 1979 har der været en udvikling og fornyelse af varmolieanlæg. Der er derfor behov for en revision af Brandteknisk Vejledning 20. Denne 2. udgave af vejledningen er en revision af 1. udgave.

Gyldighedsområde
I denne brandtekniske vejledning er angivet regler, der skal sikre et forsvarligt brandsikkerhedsniveau for varmolieanlæg, der opstilles i eller ved bygninger, der alene er omfattet af byggelovgivningens krav. Andre sikkerhedsforanstaltninger, end de der specifikt er beskrevet, kan anvendes, hvis det kan dokumenteres, at der opnås et tilsvarende sikkerhedsniveau.

Hvis anlæg opstilles i eller ved bygninger, der også er omfattet af beredskabslovgivningens krav, kan det være nødvendigt med supplerende foranstaltninger for at opnå et forsvarligt sikkerhedsniveau.

Vejledningen omfatter varmolieanlæg, i hvilke organiske væsker opvarmes til en temperatur under væskens kogepunkt ved atmosfære tryk. Opvarmningen kan ske med luftformigt eller flydende brændsel, med elektricitet, med damp eller med hedt vand.

Vejledningen gælder ikke for køleanlæg, oliefyldte el-radiatorer samt oliebade med direkte opvarmning.

Vejledningens struktur
Vejledningen er opdelt i 7 kapitler:
1. Indledning
2. Definitioner
3. Lovgivning
4. Opstilling
5. Drift og vedligeholdelse
6. Brandslukning
7. Brandinstruks

De brandtekniske krav er angivet i kapitel 3-7.

Vejledningen er behandlet af et af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, og DBI Fagråd Teknik har indstillet til DBI, at vejledningen udsendes i den foreliggende form.


Pris medlem kr. 155,00
Pris ikke medlem kr. 186,00
DBI Vejledning 21, Anvendelse af motorredskaber, herunder truck i erhvervsvirksomheder
Varenummer: 1121
Du kan købe vejledningen som e-bog hos Molio her.

3. udgave
2010
34 sider

OBS: Tillæg til DBI Vejledning 21 om anvendelse af motorredskaber
Du kan kan se tillægget her:


Se et preview af vejledningen her:'Brandteknisk vejledning nr. 21 om anvendelse af motorredskaber' er blevet revideret. Baggrunden for opdateringen er implementeringen af ATEX-direktiverne i den danske lovgivning. Dette har indflydelse på anvendelsen af motorredskaber i virksomheden, hvis man håndterer brandfarlige væsker eller udfører aktiviteter med støvende brandbare materialer.

Derudover introduceres det funktionsbaserede princip for indretning af ladeområder. Det funktionsbaserede princip udmøntes i form af en risikovurdering , der skal vise, at de planer man har vedr. indretningen af et ladeområde, lever op til det samme sikkerhedsniveau, som de præskriptive regler.

Pris medlem kr. 160,00
Pris ikke medlem kr. 191,00
BTV Vejledning 22 Halmfyringsanlæg
Varenummer: 1122
Du kan købe vejledningen som e-bog hos Molio her.

2. udgave
1986
40 sider

Se Rettelsesblad til DBI vejledning 22 side 6.
Se Rettelsesblad til DBI vejledning 22 side 29.

Indledende beskrivelse:

Formålet med udarbejdelsen af vejledningen har været at begrænse antallet og omfanget af brande i halmfyringsanlæg.

Som grundlag for den foretagne revision ligger de erfaringer, som er fremkommet i perioden siden juni 1980, hvor vejledningen blev udsendt første gang.

Denne reviderede vejledning adskiller sig på væsentlige punkter fra den 1. udgave, idet der nu er kommet et afsnit om opstilling af halmbearbejdningsanlæg.

Vejledningen er inddelt i 10 hovedafsnit:

Første afsnit omhandler sammenhængen med lovgivningen inden for tilgrænsende områder.

Andet afsnit omhandler de udtryk og betegnelser, der er anvendt i vejledningen.

Tredje afsnit handler om indretning af halmoplag.

Fjerde afsnit handler om, hvordan man kan opstille et halmfyringsanlæg, dvs. de bygningsmæssige krav.

Femte afsnit behandler kravene til aftrækssystem og skorsten.

Sjette afsnit handler om anlægssikkerheden, dvs. kedel, ekspansionsbeholdere m.v.

Syvende afsnit handler om almindelige brandforebyggende foranstaltninger.

Ottende afsnit indeholder kravene til anlæg, der ikke er underlagt den frivillige kontrolordning.

Niende afsnit indeholder kravene til anlæg, der ikke er installeret efter anvisninger i afsnit 1 – 8.

Tiende afsnit bestemmelserne om drift, vedligeholdelses og pasning.

Rækkefølgen har til dels fulgt den tidligere udgave af vejledningen, og de nye afsnit er placeret, hvor de naturligt falder ind i sammenhængen.
Pris medlem kr. 155,00
Pris ikke medlem kr. 186,00
DBI Vejledning 26, Branddøre og brandporte
Varenummer: 1126
Du kan købe vejledningen som e-bog hos Molio her.

1. udgave
1990
36 sider

Brandteknisk vejledning 26: "Branddøre og brandporte"

Svigt af branddøre eller -porte er alt for ofte årsag til, at brande får et unødvendigt stort omfang.
Branddørene er ofte det svage led i brandsektioneringen af en bygning.
Vejledningen behandler de forhold, der er nødvendige at tage højde for ved vedligeholdelse og behandling af branddørene, således at de stillede krav til dørene altid er opfyldt.
Dørene beskrives, deres mærkning, mulighederne for at holde dem åbne, og kontrol og vedligeholdelse gennemgås.
Pris medlem kr. 160,00
Pris ikke medlem kr. 191,00
DBI Vejledning 29, Affaldscontainere
Varenummer: 1129
1. udgave
1996
16 sider

Indledende beskrivelse:

Indledning

Brand i affaldscontainere forekommer hyppigt og forårsager i mange tilfælde store brand- og korrosionsskader, især hvis containeren er placeret inde i en bygning, tæt op ad en bygning, under udhæng, halvtag eller overdækninger.

Årsager til brandene er ildspåsættelse, selvantændelse samt tobaksaffald og gløder. Risikoen for ildspåsættelse vil reduceres væsentligt ved at forhindre direkte adgang til - eller ved at anvende aflåselige - affaldscontainere. Ved at undlade henkastning af brandnærende stoffer f.eks. olieholdige materialer som linolieklude, fernis- og lakrester m.v. elimineres risikoen for selvantændelse.

Containere omfatter beholdere fra 120 liter til 67 kubikmeter. De anvendes til mange andre formål for eksempel i skibsfart, til landtransport, til materiel- og arbejdsskure, til oplagsrum for brandfarlige væsker og -stoffer samt fyrværkeri. Endelig skal nævnes de meget kendte genbrugscontainere til aviser, tøj, glas o.a.

I denne vejledning gives der retningslinjer for, hvorledes der kan opnås en god brandsikkerhed ved korrekt opstilling og anvendelse af affaldscontainere. Vejledningen omfatter affaldscontainere med et rumindhold på 120 liter eller mere. Retningslinjerne kan dog også anvendes for beholdere/spande under 120 liter.

Containere der anvendes til andre formål, som f.eks. midlertidig arbejds- og lagerrum, oplag af brandfarlige væsker m.v. er ikke omfattet af denne vejledning.
Pris medlem kr. 87,00
Pris ikke medlem kr. 113,00
DBI Vejledning 30, Brandtekniske eksempler
Varenummer: 1130
Du kan købe vejledningen som e-bog hos Molio her.

2. udgave
2000
23 sider

Brandteknisk vejledning 30. "Brandtekniske eksempler"

Vejledningen angiver eksempler på bygningsdele og beklædninger mv. som umiddelbart – uden prøvning eller anden dokumentation – tilfredsstiller de i Bygningsreglement 1995 og Bygningsreglement for småhuse 1998 stillede brandtekniske krav.

Håndbogen henvender sig primært til byggesektorens rådgivere og udførende, til boligselskaber og forsikringsselskaber samt til alle der beskæftiger sig med brandteknisk byggesagsbehandling.

DBI orientering vedrørende brandteknisk vejledning 30 "Brandtekniske eksempler", 2. udgave, 2000.
- Gyldighed af brandteknisk vejledning 30 (BtV 30) i relation til betonkonstruktioner

Eksemplerne i BtV 30 omkring betonkonstruktioner bør generelt betragtes som udfaset, som følge af, at Danmark er gået over til Eurocodes. Eksemplerne i vejledningen omkring betonkonstruktioner er således ikke baseret på Eurocodes. Overganen til Eurocodes er præciseret i afsnit 3.3 i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, 2012, udgivet af Energistyrelsen.
Pris medlem kr. 160,00
Pris ikke medlem kr. 190,00
DBI Vejledning 31, Brandtætninger
Varenummer: 1131
Du kan købe vejledningen som e-bog hos Molio her.

2. udgave
April 2005
72 sider

Indledende beskrivelse:

Indledning

Manglende eller utætte brandtætninger er ofte årsag til, at brande får et uacceptabelt og unødvendigt stort omfang, hvor tab af menneskeliv, produktionsanlæg eller maskiner kan være nogle af konsekvenserne.

I denne vejledning er samlet god praksis om valg, udførelse samt vedligeholdelse af brandtætninger til kabler, rør, ventilationskanaler og lignende.

Formålet med brandmæssig opdeling af en bygning i brandceller og brandsektioner er at nedsætte personrisikoen samt begrænse de materielle skader i tilfælde af brand.

Effektiviteten af opdelingen er bl.a. afhængig af, at der er udført brandtætning omkring alle installationsgennemføringer i de brandklassificerede bygningsdele, såsom vægge og etageadskillelser, således at de pågældende bygningsdele er brandmæssigt intakte, også ved gennemføringerne.

Desværre er brandtætninger ofte et svagt led i den brandmæssige opdeling, hvilket kan skyldes anvendelse af et mindre velegnet system, manglende omhu ved monteringen af brandtætningerne eller manglende vedligeholdelse. Endelig ses det ofte, at brandtætninger helt mangler, f.eks. efter at der er udført ændring af installationer.

I vejledningen behandles de forhold, som skal overvejes ved valg af tætningssystem samt forhold vedrørende den løbende vedligeholdelse, således at den optimale løsning kan vælges. Herved sikres det, at formålet med etablering af brandtætninger - intakte brandadskillelser - opfyldes i størst muligt omfang.

Vejledningen behandler brandtætning omkring rør m.v. samt brandtekniske tiltag i forbindelse med vand- og afløbsrør af brændbare, normalt antændelige materialer i etageboligbyggeri.

Vejledningen behandler ikke brandtætning af gennemføringer, hvorigennem der transporteres emner, for eksempel på et transportbånd. Ved brandsikring af sådanne gennemføringer henvises til DBI's Brandteknisk vejledning 26 "Branddøre og Brandporte", afsnit 3.4, Brandlemme.

Vejledningen er behandlet af et teknisk udvalg, som har indstillet til DBI, at vejledningen udsendes i den foreliggende form.

Tegninger til beskrivelse af brandbeskyttelse af plastafløbsrør er stillet til rådighed af BPS-Centret og stammer fra BPS-publikation 80, VVS-detaljer - brandbeskyttelse af afløbsledninger af plast.

Tegninger til beskrivelse af eldåser i vægge er stillet til rådighed af Gyproc A/S og stammer fra Gyproc Håndbogen.

I 1998 udkom 1. udgave af Brandteknisk vejledning 31 "Brandtætninger". Bl.a. på grund af indførelse af det nye europæiske system for klassifikation af byggevarer og bygningsdele er der foretaget en begrænset revision af vejledningen til denne 2. udgave.

I afsnit 3 og i afsnit 5 er der for brandklasserne benyttet de nye europæiske brandklasser med de hidtidige danske brandklasser i firkantet parentes.
Pris medlem kr. 303,00
Pris ikke medlem kr. 339,00
DBI Vejledning 32, Biobrændselsfyrede centralvarmekedler
Varenummer: 1132
Du kan købe vejledningen som e-bog hos Molio her.

4. udgave
Opdateret 2011
36 sider

Vigtig info til købere af vejledning 32
Rettelsesblad til DBI vejledning 32

Den længe ventede reviderede 4. udgave af Brandteknisk vejledning 32:"Biobrændselsfyrede centralvarmekedler" ligger nu klar fra trykken.

Gennem de senere år er udviklingen af især automatiske biobrændselsanlæg gået stærkt – og byggelovgivningen har også ændret sig. Derfor har DBI i 2011 revideret den hidtil gældende udgave af Brandteknisk Vejledning 32 ’Biobrændselsfyrede centralvarmekedler’ (BTV32) fra 2002.

Bygningsreglement er ændret på flere områder
Vejledningen er ajourført i henhold til det nyeste bygningsreglement, som er ændret på flere væsentlige områder af betydning for vejledningen. Herunder er det funktionsbaserede princip implementeret, definitionen på små fyringsanlæg er ændret fra en varmeydelse på højst 60 kW til højst 120 kW, og anlægssikkerheden tilskrives sikkerhedsniveauet i standarderne DS/EN303-5 og DS/EN 15270.

Herudover kan det nævnes, at der er indarbejdet et nyt afsnit om sikring mod støveksplosioner. Det skyldes, at flere og flere anlæg opstilles med store forbrugslagre, der ofte fyldes ved indblæsning, som ofte er en meget støvende proces, som kan giver anledning til støveksplosioner.

Tidligere var der krav om, at fyrrum skulle forsynes med dør til terræn i det fri. Da dette ikke nødvendigvis er et krav mere, åbnes der mulighed for etablering af f.eks. et tørt sprinkleranlæg, hvor redningsberedskabet kan koble deres slanger til.

Ændrede principper
Denne udgave af den brandtekniske vejledning indeholder også en række forhold i relation til revision af standarden DS/EN303-5 fra 1999, der foreløbig er udgivet i form af DSF/prEN 303-5. Således ændres principperne for anlægssikkerhed væsentligt i forbindelse med, at sikkerhedsniveauet baseres på DSF/prEN 303-5; 2010 og DS/EN 15270. De omfattende ændringer vedr. anlægssikkerhed bevirker, at den reviderede vejledning primært vejleder om indretning af bygninger.

De omfattende ændringer i afsnittet om anlægssikkerhed bevirker, at BTV 32 primært vejleder om indretning af bygninger.
Pris medlem kr. 244,00
Pris ikke medlem kr. 288,00
DBI Vejledning 33, Træbygninger
Varenummer: 1133
Du kan købe vejledningen som e-bog hos Molio her.

1. udgave
1999
25 sider

Indledende beskrivelse:

Forord

Byggeriet er et område, som rummer store perspektiver for den primære træindustri og dermed også for skovbruget. Træ har, som miljø- og energivenligt, genanvendeligt samt CO2-neutralt materiale, en række egenskaber, som indebærer, at træ igen bør have en central placering i byggesektoren, således som det engang var tilfældet.

Imidlertid er udviklingen i mange år gået den modsatte vej, idet træ som byggemateriale i stigende omfang er blevet erstattet af materialer som gips, stål og beton, ikke mindst på grund af disse materialers brandtekniske egenskaber.

Igennem mange år har træ kun kunnet anvendes til bærende konstruktioner i etageboligbyggeri med op til 2 etager og til ikke-bærende vægge. Bygninger til anden anvendelse og med mere end 1 etage har ligeledes ikke kunnet opføres med bærende konstruktioner af træ.

Med tillæg 1 til Bygningsreglement 1995 er der blevet ændret på disse forhold. Det er nu muligt at bygge de fleste bygningskategorier med bærende konstruktioner af træ i bygninger med op til 4 etager.

Denne vejledning supplerer tillægget til Bygningsreglement 1995.

Vejledningen omhandler udelukkende bygninger med bærende konstruktioner af træ. De angivne prøvningsmetoder, kriterier og eksempler er således kun relateret til bygningsdele med bærende konstruktioner af træ samt til bærende og ikke-bærende brandsektionsadskillelser, som indeholder træ.

Vejledningen indeholder en række eksempler. Der er i disse eksempler udelukkende taget stilling til de brandtekniske egenskaber. Eksemplerne kan således ikke tages som udtryk for, at øvrige byggetekniske egenskaber er tilfredsstilende.

Vejledningen er udarbejdet af Dansk Brandteknisk Institut (DBI) med økonomisk støtte fra Skov- og Naturstyrelsen, Produktudviklingsordningen for Skovbruget og Træindustrien.

Vejledningen er behandlet af et teknisk udvalg med den på side 4 angivne sammensætning, og DBI's Fagråd Teknik har indstillet til DBI, at vejledningen udsendes i den foreliggende form.
Pris medlem kr. 214,00
Pris ikke medlem kr. 252,00
DBI vejledning 34, Sikkerhedsbelysning
Varenummer: 1134
Du kan købe vejledningen som e-bog hos Molio her.

2. udgave
April 2013
93 sider

Se et preview af vejledningen her:I revisionen af DBI vejledning 34 er der bl.a. fokus på ensretning af terminologier samt diverse standarder vedrørende produkter, skiltning, udførelsen af et korrekt sikkerhedsbelysningsanlæg m.m. Vejledningen indeholder også forslag til udførelse af i alt syv forskellige typer af sikkerhedsbelysningsanlæg.

Vejledningen er bygget op i tre afsnit. På den måde kan man bruge den ud fra et projekteringssynspunkt, et udførende synspunkt eller et drift- og vedligeholdelsessynspunkt.
Derudover indeholder vejledningen også anvendelsesmuligheder for brugen af fluorescerende (selvlysende) flugtvejsskilte (Anneks A).

I vejledningen defineres et sikkerhedsniveau svarende til DS/EN 1838 Belysning. Nødbelysning.
Pris medlem kr. 451,00
Pris ikke medlem kr. 528,00
DBI Vejledning 35, Brandvægge og brandsektionsadskillelser
Varenummer: 1135
Du kan købe vejledningen som e-bog hos Molio her.

1. udgave
2003
53 sider

Vejledningen skal fremme korrekt udførelse af brandvægge og brandsektionsadskillelser

Passiv brandsikring skal hindre, at små bygningsbrande ikke når at udvikle sig til store brande. Når det i mange tilfælde alligevel går galt, skyldes det oftest fejl og mangler i forbindelse med den konstruktions- og håndværksmæssige udførelse af de brandadskillende bygningsdele.

Derfor er det helt afgørende for en bygnings brandsikkerhed, at brandvægge, brandsektionsadskillelser og brandkamserstatninger er udført korrekt. I modsat fald vil en brand kunne brede sig fra en brandsektion til en anden.

Den brandtekniske vejledning beskriver de lovmæssige krav og gennemgår, ved hjælp af en række eksempler, hvorledes brandvægge og brandsektionsadskillelser kan udføres i praksis. Herunder vises de vigtige samlingsdetaljer ved brandvægges og brandsektionsvægges tilslutning til andre bygningsdele, ligesom udformning af brandkamserstatninger beskrives. Desuden kan man se, hvordan udhæng og kviste kan udføres, så de brandmæssige krav til sektionsadskillelser er opfyldt.

De forskellige eksempler er bl.a. forklaret ved hjælp af illustrative konstruktionstegninger.

Vejledningen er udarbejdet af DBI i samarbejde med Forsikring & Pension.

Pris medlem kr. 239,00
Pris ikke medlem kr. 284,00
DBI Vejledning 36, Undertage - sikring mod brandspredning
Varenummer: 1136
Du kan købe retningslinjen som e-bog hos Molio her.

1. udgave
Juni 2007
64 sider

Vedlægges: Rettelsesblad til kapitel 5 af 31-03-2008,
rettelsesbladet kan også læses her.

Undertage – sikring mod brandspredning

I Danmark oplever man fra tid til anden store og voldsomme brande, der koster samfundet mange ressourcer. Disse brandes voldsomhed skyldes i en række tilfælde, at en forholdsvis ufarlig brand når at sprede sig til tagkonstruktionen, hvor den hurtigt kan sprede sig med stor skade til følge.

Årsagen er ofte, at byggeriet ikke lever op til gældende lovgivning og at en række konstruktionsudformninger i relation til brandsikring er uhensigtsmæssige.

Eksempelvis ses ofte:
 • Etageejendomme, hvor tagdækningen af understrøgne tegl er udskiftet med nye tagsten og undertag – som i den givne udformning/materialevalg ikke lover op til gældende overfladekrav
 • Tagudhæng udført således, at der er stor risiko for brandspredning via vindue/ydervæg til tagrummet, f.eks. via mere eller mindre frit eksponeret, brændbart undertag i udhænget.


DBI har udgivet en ny DBI vejledning 36 ”Undertage – sikring mod brandspredning” for at bistå med en bedre sikring mod den type af brande.

Vejledningen sætter fokus på og præciserer:
 • Gældende lovgivningsmæssige brandkrav med hensyn til indvendige overflader
 • Løsninger til sikring mod brandspredning via åbninger i ydervægge til undertaget
 • Løsninger til sikring mod brandspredning ved brandvægge og ved brandsektionsvægge.


Som baggrund for den nye vejledning er der udført en række forsøg, der havde til formål at undersøge, hvilken indflydelse tagfodens design har på evnen til at kunne beskytte mod brandspredning til tagkonstruktionen og/eller til tagrummet. Tagfodsopbygningerne testes med udgangspunkt i SP FIRE 105 [1], hvor der benyttes en fast defineret testopbygning med en fastdefineret brandkilde.

Følgende forhold blev undersøgt:
 • Antændelse af undertaget i tagfoden/udhænget
 • Om det er muligt at etablere en ventilationskanal i tagfoden til ventilering af tagkonstruktionen, uden at der er risiko for brandspredning via denne.


Vejledningen er behandlet i et bredt sammensat teknisk udvalg med repræsentanter fra: Erhvervs- og Byggestyrelsen, Dansk Bygningsinspektørforening, Træbranchens Oplysningsråd, Dansk Forening for Passiv Brandsikring, Byggeskadefonden, Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB), Håndværksrådet, Dansk Byggeri, Konstruktørforeningen, Danske Ark, Forsikring og Pension, Dansk Industri samt DBI.
Pris medlem kr. 288,00
Pris ikke medlem kr. 338,00
DBI Vejledning 37, Glas og Brand
Varenummer: 1137
1. udgave
November 2009
84 sider

Du kan købe retningslinjen som e-bog hos Molio her.

DBI vejledning 37 ”Glas og brand – Brandbeskyttende glas i bygningsdele” er udarbejdet som en hjælp til myndigheder, projekterende, udførende og andre, der ønsker et overblik over vigtige forhold i forbindelse med anvendelse af brandbeskyttende glas i bygninger.

Vejledningen er også udarbejdet for at give et overblik og regler og krav, som i brandmæssig sammenhæng skal iagttages i forbindelse med anvendelse af glas i bygningsdele.

Vejledningen er afgrænset, således at den primært omfatter bygninger, hvor brandsikringen udføres efter ”Eksempelsamling om brandsikring af Byggeri”, og dermed opfylder funktionskravene angivet i Bygningsreglement 2008, kapitel 5. Vejledningen angiver kort hovedtrækkende for brandsikring angivet i ”Information om brandteknisk dimensionering”, men det er ikke muligt at foretage en brandteknisk dimensionering ud fra vejledningen.

DBI vejledning 37 ”Glas og Brand – Brandbeskyttende glas i bygningsdele” erstatter Brandteknisk information 32 ”Glas og Brand”, 1. udgave, udgivet september 1999.

Pris medlem kr. 288,00
Pris ikke medlem kr. 338,00
DBI Vejledning 38, Brandbekæmpelsesudstyr
Varenummer: 1138
Du kan købe vejledningen som e-bog hos Molio her.

1. udgave
November 2014
98 sider

Se Rettelsesblad til DBI vejledning 38.

Se et preview af vejledningen her:DBI har sammen med et nedsat teknisk udvalg udarbejdet denne nye vejledning. Vejledningen er udarbejdet for at samle de nødvendige informationer om installation, drift- og vedligeholdelse af slangevinder, håndildslukkere og andet brandbekæmpelsesudstyr i en samlet publikation.

DBI vejledning 38 ”Brandbekæmpelsesudstyr” erstatter følgende vejledninger udsendt af DBI:
Brandteknisk vejledning 1 ”Frostsikring af håndsprøjtebatterier”, Brandteknisk vejledning 6 ”Eftersyn af håndsprøjtebatterier”, januar 1983, DBI vejledning 11 ”Kulsyreslukker”, 3. udgave, august 1993, Brandteknisk vejledning 15 ”Vandfyldte slangevinder”, 4. udgave, december 2002 og DBI vejledning 18 ”Pulverslukkere”, 1. udgave 1996.

DBI Vejledningen 38 Brandbekæmpelsesudstyr er suppleret med øvrigt brandbekæmpelsesudstyr, som anvendes i Danmark.

Målgruppen for publikationen er primært sagkyndige personer, som bl.a. arbejder med installation og tilsyn af slangevinder, håndildslukkere og andet brandbekæmpelsesudstyr.

Vejledningen er baseret på de relevante danske standarder og europæiske normer, som er gældende på vejledningens udgivelsestidspunkt.

Der har ikke tidligere være publiceret anvisninger på vedligeholdelse af bl.a. brandtæpper, branddaskere, stigrør, brandhaner og frostsikrede tapsteder m.v., hvorfor dette er inkluderet i denne nye DBI vejledning.

Vejledningen har samtidig ajourført begreber i forhold til DS/EN 3 Håndildslukkere og DS 2320 Brandslukningsmateriel, hvor der tidligere har været anvendt begreber som eftersyn, kontrol og tilsyn for samme type vedligeholdelse, men med forskellige referencer.

Vejledningen omhandler følgende brandbekæmpelsesudstyr:
- Slangevinder, herunder flade slangesystemer, brandhaner og frostsikrede tapsteder
- Håndsprøjtebatterier
- CO2-slukkere
- Pulverslukkere
- Trykvandslukkere
- Skumslukkere
- Fedt- og fritureslukker
- Brandtæpper
- Branddaskere
- Stigrør

Se også disse produkter:
Vejledning om Elementær brandbekæmpelse
Retningslinje 251/4001, Automatiske Sprinkleranlæg
Pris medlem kr. 226,00
Pris ikke medlem kr. 278,00
DBI-vejledning 101, ‘Netværksbaseret TV-overvågning i museer'

DBI’s første sikringsvejledning

Varenummer: 14101
Du kan købe vejledningen som e-bog hos Molio her.

1. udgave
2013
48 sider

Kamera, objektiv, lysforhold, transmission, lagring, backup. Det er bare nogle af de mange ting, man skal overveje, når man installerer tv-overvågning.

Og på museer bliver kravene skærpet af, at der ofte er uerstattelige genstande, som de besøgende alligevel skal have bedst mulig adgang til at se. Derfor zoomer DBI’s første vejledning inden for sikring ind på netværksbaseret TV-overvågning i museer.

Vejledningen skal være med til at sikre, at man rent faktisk står med et anvendeligt materiale fra overvågningen den dag, man får brug for det. Så selvom vejledningen fokuserer på museer, vil den også være en hjælp ved installationer i f.eks. virksomheder.

Læs mere om baggrunden for vejledningen

Pris medlem kr. 280,00
Pris ikke medlem kr. 349,00
DBI Samlet sæt af Brandtekniske vejledninger i kassetter
Varenummer: 1170
Spar over 1000 kr. ved at købe alle DBI brandtekniske vejledninger samlet.

Indeholder følgende vejledninger:

 • Vejledning 10, del 1 - Varmt arbejde

 • Vejledning 10, del 2 - Varmt arbejde

 • Vejledning 10, del 3 - Varmt arbejde

 • Vejledning 14, Røgeanlæg

 • Vejledning 19, Eksplosionsfarlige

 • Vejledning 20, Varmolieanlæg

 • Vejledning 21, Anvendelse af

 • Vejledning, 22, Halmfyringsanlæg

 • Vejledning 26, Branddøre og brandporte

 • Vejledning 29, Affaldscontainere

 • Vejledning 30, Brandtekniske

 • Vejledning 31, Brandtætninger

 • Vejledning 32, Biobrændselsfyrede

 • Vejledning 33, Træbygninger

 • Vejledning 34, Sikkerhedsbelysning

 • Vejledning 35, Brandvægge og brandsektioner

 • Vejledning 36, Undertage - sikring

 • Vejledning 37, Glas og brand

 • Vejledning 38, Brandbekæmpelsesudstyr

 • 2 stk. Samlekassetter

Pris medlem kr. 3.158,00
Pris ikke medlem kr. 3.850,00
Kassette til opbevaring af vejledninger og retningslinier
Varenummer: 1171
Plads til ca. 20 vejledninger i én kassette. Kassette kan også bruges til DBI retningslinier/forskrifter.

Bemærk, at billedet viser kassette med indhold.
Pris medlem kr. 45,00
Pris ikke medlem kr. 56,00


Retningslinier forskrifter Antal Pris ekskl. moms Køb
DBI Retningslinje 001, Godkendelse af installationsfirmaer

Du kan købe retningslinjen som e-bog hos Molio her.

DBI Retningslinje 002, Certificering af personer

Du kan købe retningslinjen som e-bog hos Molio her.

DBI Retningslinje 003, Certificering af systemer og systemdele

Du kan købe retningslinjen som e-bog hos Molio her.

DBI Retningslinje 004, Færdigmelding, inspektion og godkendelse

Du kan købe retningslinjen som e-bog hos Molio her.

DBI Retningslinje 005 - Automatisk brandsikringsanlæg, drift og vedligeholdelse
Varenummer: 13005
Du kan købe retningslinjen som e-bog hos Molio her.

3. udgave 2008.
28 sider.

Du kan se et preview af retningslinjen her:I forhold til 2. udgave 2004 er de væsentligste ændringer sket omkring præcisering af hvilke anlæg, der er omfattet af retningslinjen. Der er ligeledes foretaget en præcisering omkring brugerskursus.

Den største ændring er foretaget for det mindste omfang af serviceeftersyn, hvor i de fleste aktive brandsikringsanlæg (Automatisk BrandAlarmanlæg, Automatisk sprinkleranlæg, Brandventilationsanlæg Varslingsanlæg samt Automatisk RumslukningsAnlæg) er beskrevet hver for sig for at lette overskueligheden.

Tillige er aftaleblanketten omkring varmt arbejde, så den stemmer overens med revisionen af DBI vejledning 10, del 1, del 2 og del 3 om varmt arbejde.

Læs mere om rettelser og tolkninger af Retningslinje 005 udarbejdet af det tekniske udvalg vedrørende brandalarmanlæg.
Pris medlem kr. 220,00
Pris ikke medlem kr. 259,00
DBI Retningslinje 006, Sammenkoblede brandsikringsanlæg
Varenummer: 13006
Du kan købe retningslinjen som e-bog hos Molio her.

2. udgave
2010
24 sider

Ifølge Bygningsreglementet skal der i visse anvendelseskategorier installeres forskellige former for brandtekniske installationer.

I bygninger, der opføres med flere sammenkoblede brandsikringsanlæg, er det forudsat, at alle systemerne fungerer korrekt, både som selvstændige anlæg og den samlede funktion af samtlige anlæg.

Sikkerheden for personer der opholder sig i en bygning, kan ofte være afhængig af flere anlæg, eksempelvis fungerer evakueringen af bygning ikke, hvis forbindelsen mellem varslingsanlægget og det automatiske brandalarmanlæg er fejlramt eller udkoblet.

De fleste brandsikringsanlæg er kendetegnet ved, at anlæggene ikke anvendes i bygningens daglige drift, hvilket kan medføre, at fejl og mangler først konstateres i en nødsituation eller ved en funktionsafprøvning.

Da de enkelte installationer ofte leveres af forskellige installatører, er det vanskeligt at fastslå, hvilken installatør, der er ansvarlig for, at forbindelsen mellem anlæggene er i orden.

Retningslinje 006 tilstræber derfor at beskrive grænsefladerne mellem de enkelte anlæg samt angive mindstekrav til driftsinstruktioner, egenkontrol, funktionsafprøvning, serviceeftersyn, dokumentation og inspektion.

DBI retningslinje er udarbejdet af et teknisk udvalg nedsat af DBI.

Se preview af retningslinjen her:Læs mere om rettelser og tolkninger af Retningslinje 006 udarbejdet af det tekniske udvalg vedrørende brandalarmanlæg.
Pris medlem kr. 220,00
Pris ikke medlem kr. 259,00
DBI Retningslinje 024, Varslingsanlæg
Varenummer: 13024
Du kan købe retningslinjen som e-bog hos Molio her.

3. udgave
August 2015
64 sider.

DBI retningslinje 024 Varslingsanlæg – Projektering, installation og vedligeholdelse, 3. udgave august 2015 angiver mindstekrav til projektering og installation af varslingsanlæg,
for derved at sikre en passende teknisk kvalitet af udførelsen til gavn for anlægsejere, installatører og myndigheder.

Se et preview af retningslinjen her:Væsentlige ændringer i denne 3. udgave:
Krav til antal og placering af varslingstryk er ændret således at kravene er i overensstemmelse med kravene til brandalarmtryk i DBI retningslinje 232 for automatiske brandalarmanlæg.
Afsnit 7. vedligeholdelse og godkendelse er tilrettet ændringerne i DBI retningslinje 001 og 002, vedr. krav til færdigmelding, godkendte installatører m.m.

Pris medlem kr. 451,00
Pris ikke medlem kr. 528,00
DBI Retningslinje 251/4001, Automatiske Sprinkleranlæg
Varenummer: 1325101
Du kan købe retningslinjen som e-bog hos Molio her.

Denne udgave er opdateret med rettelser og fortolkninger i januar 2016.

2. Udgave 2016

DBI retningslinje 251/4001 ”Sprinkleranlæg Projektering, installation og vedligeholdelse” trådte i kraft i april 2009. Retningslinjen erstattede Forskrift 251 - "Automatiske sprinkleranlæg." af januar 2001.

Se et preview af retningslinjen her:Den nye DBI retningslinje 251/4001 2. udgave er ændret på flere punkter i forhold til den tidligere DBI retningslinje 251/4001 1. udgave. Blot for at nævne nogle:
• Tilføjelse af klassificering af boligområder (Residential Hazard)
• Nye krav til atriumanlæg
• Ændring af krav til beskyttelse af hulrum over nedsænkede lofter
• Ændrede forudsætninger for sprinkling af toiletkerner
Retningslinjen henvender sig primært til personer, der beskæftiger sig med projektering, installation og vedligeholdelse af AVS-anlæg såsom rådgivende ingeniører, projekterende i AVS firmaer samt til teknikere, der installerer og servicerer anlæggene.

Læs mere om Rettelser og tolkninger vedr. sprinkler- og vandtågesystemer udarbejdet af det tekniske udvalg vedrørende sprinkleranlæg.
Pris medlem kr. 721,00
Pris ikke medlem kr. 848,00
DBI Retningslinje 232, ABA. Projektering, installation og vedligeholdelse
Varenummer: 13232
Du kan købe retningslinjen som e-bog hos Molio her.

3. udgave
Juni 2016

DBI retningslinje 232 for automatiske brandalarmanlæg trådte i kraft den 1. juni 2016. Den erstatter retningslinje 232 - "Automatiske brandalarmanlæg. Projektering, installation og vedligeholdelse" af marts 2009.

Se et preview af retningslinjen her:Den nye DBI retningslinje 232 er ændret på flere punkter i forhold til den tidligere retningslinje.

Blot for at nævne nogle:

 • øgede overvågningsafstande for røg- og termodetektorer

 • flere områder der kan undtages fra overvågning

 • ændringer i maksimale installationshøjder for detektorer

 • ændret beregning af loft inddelt i felter

 • nye installations muligheder for linjerøgdetektorer

 • nye krav til detektorplaceringer i reoler

 • anneks om forebyggelse af blinde alarmer


 • Retningslinjen henvender sig primært til personer, der beskæftiger sig med projektering, installation og vedligeholdelse af ABA-anlæg såsom rådgivende ingeniører, projekterende i ABA firmaer samt til teknikere, der installerer og servicerer anlæggene.

  Læs evt. mere om rettelser og tolkninger af Retningslinje 232 udarbejdet af det tekniske udvalg vedrørende brandalarmanlæg ved at tilmelde jer linket på forsiden af Retningslinjen.

  Læs mere om rettelser og tolkninger af Retningslinje 232 udarbejdet af det tekniske udvalg vedrørende brandalarmanlæg.
Pris medlem kr. 451,00
Pris ikke medlem kr. 528,00
DBI Forskrift 231, ABDL, Systemgodkendelse og kontrol.
Varenummer:
Du kan downloade forskriften GRATIS her.

2. udgave
1995
13 sider

Indledning

Anvendelse
Denne forskrift finder anvendelse ved godkendelse af automatiske branddørlukningssystemer. Forskriften erstatter tidligere Skafor udgave.

Systemgodkendelse
DBI udsteder godkendelse af systemer, når det ved akkrediteret teknisk prøvning er dokumenteret, at de systemdele, der indgår i systemet, opfylder mindstekrav til funktionsmæssigt afstemt samvirke, virkemåde og udførelse samt virkeevne og pålidelighed overfor et nærmere angivet driftsmiljø.

Systemkontrol
DBI forbeholder sig ret til, med passende varsel, at indføre krav om produktionskontrol for systemdele.

Godkendelse

Omfang
Samtlige systemdele, der indgår i systemet, skal omfattes af godkendelsen, uanset om der er tale om:

 • system, der ikke tidligere har været godkendt,
 • systemdel, der ikke tidligere har været omfattet af systemgodkendelsen,
 • ændringer af systemdel, der er omfattet af et godkendt system.


DBI afgør i hvert tilfælde, om ændring af systemdel efter 21.13 skal medføre fornyet prøvning af den pågældende systemdel og/eller pågældende system samt omfanget heraf.
 
DBI Forskrift 253, Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas
Varenummer: 13253
Du kan købe forskriften som e-bog hos Molio her.

1. udgave
April 2003
47 sider

Indledende beskrivelse:

Forord

Formålet med automatisk rumslukningsanlæg (ARS-anlæg) er at iværksætte slukning af brand i lokaler eller i afgrænsede voluminer.

For at opnå dette er det nødvendigt, at brand detekteres tidligt i brandforløbet, og at sekundære funktioner aktiveres.

Formålet med forskriften er at sikre en passende teknisk kvalitet af udførelsen af denne type slukningsanlæg til gavn for både anlægsejere, forsikringsselskaber samt for myndigheder.

Forskriften omhandler slukningsanlæg, hvor slukningsmidlet er inertgas, som ikke umiddelbart er livstruende i de koncentrationer, der kræves til brandslukning.

Punktsluknings- og eksplosionsundertrykkelsesanlæg er ikke dækket af denne forskrift. Projektering og installation af disse anlæg kræver speciel vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Opmærksomheden henledes på, at rumslukningsanlæg ikke forventes at slukke en brand, der starter udenfor det beskyttede område.

Opmærksomheden henledes ligeledes på, at anlægsejeren til enhver tid er ansvarlig for at overholde gældende lovgivning, herunder byggelovens og beredskabslovens bestemmelser samt Arbejdsministeriets bekendtgørelser.

Ud over denne forskrift er forskrift 001-005 udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut gældende for ARS-anlæg.

Denne forskrift er udarbejdet af et teknisk udvalg nedsat af Sikringsudvalget.

Læs mere om rettelser og tolkninger af Forskrift 253 udarbejdet af det tekniske udvalg vedrørende brandalarmanlæg.
Pris medlem kr. 376,00
Pris ikke medlem kr. 442,00
DBI Forskrift 233, Automatiske gasalarmeringsanlæg
Varenummer:
Download forskriften gratis her.

1. udgave 2000
52 sider

Forskriften er p.t. under revision.

Indledende beskrivelse:

Indledning

Gyldighedsområde
Forskriften er gældende for stationære automatiske gasalarmanlæg (AGA-anlæg) i bygninger og i det fri på land.

Formål
Formålet med et AGA-anlæg er at detektere tilstedeværelsen af eksplosionsfarlige gasser og herefter iværksætte egnede beskyttelsesforanstaltninger, som kan omfatte både aktivering af brand- og eksplosionssikringsforanstaltninger samt alarmering af truede personer og redningsberedskabet.

Detektorer for måling af andre gaskoncentrationer kan tilsluttes selvstændige grupper i kontrol- og indikeringsudstyret.
Sådanne detektorer tillades ikke at aktivere brand- og eksplosionssikringsforanstaltninger.
Detektorerne tillades ikke at medføre alarmafgivelse til redningsberedskabet.
Denne forskrift tager ikke stilling til kalibrering af detektorerne.

Grundlæggende principper
AGA-anlæg indgår som et væsentligt led i nogle bygningers totale brandsikring. Det er derfor af stor betydning, at anlægget projekteres og installeres korrekt samt, at der er udarbejdede rutiner i tilfælde af alarmering.

Det er ligeledes en forudsætning, at anlæggenes pålidelighed og effektivitet sikres ved hensigtsmæssig kontrol, kalibrering, afprøvning og eftersyn med regelmæssige intervaller.

Ved udarbejdelsen af forskriften er det forudsat, at projektering og installation udføres af erfarne og kompetente personer.

Download forskriften gratis her.

 
DBI Retningslinje 027, Brandventilationsanlæg
Varenummer: 1127
Du kan også købe retningslinjen som e-bog hos Molio her.

2. udgave
August 2015
96 sider

Denne retningslinje erstatter DBI retningslinje 027, ”Brandventilationsanlæg” 1. udgave november 2012. DBI retningslinje 027 ”Brandventilationsanlæg – Projektering, installation og vedligeholdelse”, 2. udgave træder i kraft august 2015.

Se et preview af retningslinjen her:DBI retningslinje 027 er udarbejdet af et teknisk udvalg som årligt mødes og vedtager tolkninger og rettelser til publikationen. Ændringerne i denne 2. udgave består hovedsageligt af disse tolkninger og rettelser er indarbejdet.

Desuden er der tilføjet nye og ændret i flere tabeller og figurer.

Her er en oversigt over rettelser og tolkninger til 1. udgave

Pris medlem kr. 451,00
Pris ikke medlem kr. 528,00
De væsentligste ændringer af Retningslinje 232, 2, udgave til Retningslinje 232, 3. udgave.
Varenummer: 13232A
A4-format.
108 sider.

De væsentligste ændringer af Retningslinje 232, 2, udgave til Retningslinje 232, 3. udgave.

Pris medlem kr. 80,00
Pris ikke medlem kr. 80,00
Retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse
Varenummer:
Du kan købe retningslinjen som e-bog hos Molio her.

DBI-medlemmer kan logge ind på medlemssiden og hente retningslinjen gratis.

De nye retningslinjer for DBI certificeret el-termografering, skal gøre el-termografering til et endnu bedre værktøj, når det gælder om at forebygge brande og undgå produktionsstop.
Teknologien og behovet inden for el-termografering har udviklet sig en del siden udgivelsen af ”Nordisk guideline for certificering af el-termografer”. Der stilles stadig større krav til dokumentation af sikring og sikkerhed i virksomhederne, og samtidig har vi høstet en række erfaringer i den periode ordningen har fungeret. På den baggrund har DBI, sammen med de berørte organisationer og interessenter, gået ordningen efter i sømmene, med henblik på at ajourføre og forbedre den.

De nye retningslinjer består af tre dele:

 
Retningslinje 010-3 El-termografering, Certificering af personer der udfører el-termografering
Varenummer:
Du kan købe retningslinjen som e-bog hos Molio her.

DBI-medlemmer kan logge ind på medlemssiden og hente retningslinjen gratis.

De nye retningslinjer for DBI certificeret el-termografering, skal gøre el-termografering til et endnu bedre værktøj, når det gælder om at forebygge brande og undgå produktionsstop.
Teknologien og behovet inden for el-termografering har udviklet sig en del siden udgivelsen af ”Nordisk guideline for certificering af el-termografer”. Der stilles stadig større krav til dokumentation af sikring og sikkerhed i virksomhederne, og samtidig har vi høstet en række erfaringer i den periode ordningen har fungeret. På den baggrund har DBI, sammen med de berørte organisationer og interessenter, gået ordningen efter i sømmene, med henblik på at ajourføre og forbedre den.

De nye retningslinjer består af tre dele:
 
DBI Retningslinje 231, ABDL. Projektering, installation og vedligeholdelse
Varenummer: 132310
Du kan købe retningslinjen som e-bog hos Molio her.

1. udgave
August 2010
24 sider

DBI retningslinje 231 "Automatiske branddørlukningsanlæg
Projektering, installation og vedligeholdelse".

DBI retningslinje 231
Denne retningslinje angiver mindstekravene til projektering, installation og vedligeholdelse af ABDL-anlæg for dermed at sikre en passende teknisk kvalitet til gavn for anlægsejere, installatører og myndigheder.

Denne nye DBI retningslinje 231 træder i kraft 1. august 2010 og erstatter forskrift 231 2. udgave oktober 1995.

Ændringerne
Installationskravene i DBI retningslinje 231 afviger ikke dramatisk fra den tidligere version. De ændringer, der er foretaget vedrører i stor udstrækning krav til service samt til placering af tryk for dørlukning og centraludstyr.

Af ændringer kan nævnes:
 • Skærpede krav til centraludstyr vedrørende tilgængelighed for afprøvning og kontrol.
 • Detektorer og samlingsmateriel skal opmærkes.
 • Overvågningsafstanden for røgdetektorer er tilpasset DBI retningslinje 232 for automatiske brandalarmanlæg.
 • Servicemærkat på centraludstyr som dokumentation for årlig serviceeftersyn.
 • Ethvert punkt i døråbningen skal være indenfor detektorens maksimale overvågningsafstand.
 • Skiltning og tilgængelighed af tryk for dørlukning.
Revisionsarbejdet

Revisionen er foretaget af et teknisk udvalg med repræsentanter fra TEKNIQ Installatørernes organisation, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, SikkerhedsBranchen, RMG Inspektion, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer og DBI.

Læs mere om rettelser og tolkninger af Retningslinje 231 udarbejdet af det tekniske udvalg vedrørende brandalarmanlæg.
Pris medlem kr. 85,00
Pris ikke medlem kr. 106,00
Ny Retningslinje 007: Orienteringsplaner for brandsikringsanlæg
Varenummer: 13007
Du kan også købe retningslinjen som e-bog hos Molio her.

1. udgave
Marts 2015
64 sider

Ny Retningslinje 007 der omhandler orienteringsplaner for brandsikringsanlæg.
Den nye Retningslinje erstatter dermed Forskrift 232 om orienteringsplaner for Automatiske Brandalarmanlæg (ABA).

Et af de nye elementer i Retningslinje 007 er, at den ikke kun er beregnet til ABA-anlæg, men nu også dækker bl.a.
sprinkleranlæg (AVS), varslingsanlæg (AVA) og rumslukningsanlæg (ARS). Desuden indeholder den nye Retningslinje
nye tegninger og nye eksempler på, hvordan man laver orienteringsplaner til de nævnte anlægstyper.

Se preview af retningslinje her:

Pris medlem kr. 220,00
Pris ikke medlem kr. 259,00
Retningslinje 010-1 El-termografering, Vejledning i udførelse
Varenummer: 13010-1
Du kan købe retningslinjen som e-bog hos Molio her.

1. udgave
August 2013
40 sider


De nye retningslinjer for DBI certificeret el-termografering, skal gøre el-termografering til et endnu bedre værktøj, når det gælder om at forebygge brande og undgå produktionsstop.
Teknologien og behovet inden for el-termografering har udviklet sig en del siden udgivelsen af ”Nordisk guideline for certificering af el-termografer”. Der stilles stadig større krav til dokumentation af sikring og sikkerhed i virksomhederne, og samtidig har vi høstet en række erfaringer i den periode ordningen har fungeret. På den baggrund har DBI, sammen med de berørte organisationer og interessenter, gået ordningen efter i sømmene, med henblik på at ajourføre og forbedre den.

De nye retningslinjer består af tre dele:

Pris medlem kr. 207,50
Pris ikke medlem kr. 260,00
DBI Retningslinje 254-1, Vandtågesystem i bygninger Projektering, installation og vedl. 2013
Varenummer: 1325401
Du kan købe retningslinjen som e-bog hos Molio her.

1. udgave
2013

Retningslinjen omhandler projektering, installation og vedligeholdelse af systemerne.

Retningslinjen beskriver de risikoklasser systemerne kan installeres efter. Derudover indeholder retningslinje også en beskrivelse af de forskellige muligheder for vandforsyning - herunder hvilke komponenter der kan anvendes - en udførelse af installationerne både for rørdelen og el-forsyning til systemerne, samt en afprøvning og en vedligeholdelse.

Se også:
Retningslinje 254-2, Vandtågesystem Klassifikationstest. 1. udg. 2013
Pris medlem kr. 451,00
Pris ikke medlem kr. 528,00
Retningslinje 254-2, Vandtågesystem Klassifikationstest. 1. udg. 2013
Varenummer: 1325402
Du kan købe retningslinjen som e-bog hos Molio her.

Retningslinje 254-2 beskriver de klassifikationstests, der er acceptable for en typegodkendelse af et system, og som ligger forud for enhver installation af et system.

Se også:
DBI Retningslinje 254-1, Vandtågesystem i bygninger Projektering, installation og vedl. 2013
Pris medlem kr. 160,00
Pris ikke medlem kr. 191,00
Samlet sæt af brandtekniske retningslinjer/forskrifter
Varenummer: 1172
Spar over 1000 kr. ved at købe alle DBI retningslinjer/forskrifter der udkommer i bogform samlet.

Indeholder følgende vejledninger:

 • Retningslinje 027, Brandventilation, 2015

 • Retningslinje 005

 • Retningslinje 006

 • Retningslinje 007

 • Retningslinje 010-1 El-termografering

 • DBI retningslinje 024, 2015

 • Retningslinje 231, ABDL

 • Retningslinje 232, ABA

 • Forskrift 233

 • DBI Retningslinje 251/4001

 • Forskrift 253, Automatiske rumslukningsanlæg

 • Retningslinje 254-1

 • Retningslinje 254-2

 • 2 samlekassetter

Pris medlem kr. 3.183,00
Pris ikke medlem kr. 3.882,00


Foldere Antal Pris ekskl. moms Køb
Brandmanual – Sikre og trygge boliger
Varenummer: 1330
Brandmanualen omhandler:

- Sund fornuft - almindelige ordensregler
- Brand- og redningsveje
- Flugtveje
- Kælderrum
- Affaldsrum/containerrum
- Brandfarlige væsker
- Røgalarmanlæg
- Plejeinstitutioner/særlige forhold
- Tjekliste

20 sider, 1. udgave oktober 2006
Pris medlem kr. 25,00
Pris ikke medlem kr. 30,00
Hæfte: Brandsikker bolig
Varenummer: 1335
1. udgave 2009
A5-format/32 sider.

Mængderabat:
V. 400 stk. (2 kasser) 10%
V. 800 stk. (4 kasser) 20%
V. 1200 stk. (6 kasser) 30%

Kontakt forlaget for et tilbud, hvis I ønsker at få trykt eget logo på folderen. Dog skal der bestilles minimum 2000 stk. for denne løsning.

Indhold
I hæftet kan du læse om, hvordan du forebygger og beskytter dig og din familie mod brandulykker.

Mange brande i private hjem kan let udgås, hvis bare alle i familien tænker sig om og bruger sin sunde fornuft. Lad eksempelvis aldrig børn være alene med tændte stearinlys, tændstikker og lightere og hold "hobbyelektrikeren" væk fra boligens elektriske installationer.

Emner:
 • Installer altid en røgalarm
 • Gør en aktiv indsats (forebyggelse)
 • Hvis det brænder
 • Sådan bekæmper du brand
 • Brandskader og førstehjælp
 • Når skaden er sket
 • Bor du brandsikkert
 • Rart at vide.

Pris medlem kr. 19,00
Pris ikke medlem kr. 22,00
Elementær brandbekæmpelse
Varenummer: 1300
12. udgave, april 2014.
42 sider.

Denne 12. udgave af vejledningshæftet, som DBI udgiver i samarbejde med Beredskabsstyrelsen, er blevet opdateret med nye tekster, der tilgodeser nye regler og lovgivning. Derudover indeholder det også helt nye og illustrative tegninger, der på pædagogisk vis forklarer, hvordan du bekæmper brande.

Elementær Brandbekæmpelse bør være obligatorisk læsning for alle. Næsten 100 personer omkommer hvert år som følge af brand, og store værdier går op i røg. Indtil brandvæsenet kommer frem, er det vigtigt at reagere hurtigt og korrekt, så eventuelt truede mennesker reddes, og brandens omfang begrænses. Med Elementær Brandbekæmpelse i hånden får du en række konkrete vedledningsråd og redskaber til at sikre dette.

Mængderabat:
Ved køb af 160 stk. -10%
Ved køb af 320 stk. -20%
Ved køb af 960 stk. -30%

Rabatten er for ikke-medlemmer og forudsætter, at der købes i hele kasser (160 stk. pr. kasse).
Overstående rabat gælder for ikke-DBI medlemmer, da DBI medlemmer allerede får rabat på produktet.

Se preview af publikationen her:


Pris medlem kr. 22,00
Pris ikke medlem kr. 26,00
Elementær brandbekæmpelse, engelsk udgave
Varenummer: 1319
Mængderabat
Ved køb af 150 stk. -10%
Ved køb af 600 stk. -25%
Ved køb af 900 stk. -30%

Rabatten forudsætter, at der købes i hele kasser (150 stk. pr. kasse).
Pris medlem kr. 29,00
Pris ikke medlem kr. 34,00
Brochure: Vinkelslibere - en roterende risiko
Varenummer: 1302
Populær folder med anvisninger på, hvordan man undgår skader under arbejde med vinkelsliber.
Pris medlem kr. 8,25
Pris ikke medlem kr. 9,00
Folder: Håndildslukkere
Varenummer: 1311
Udgivet december 2004.
Opdateret 2015
8 sider

Hvilke håndildslukkere skal virksomheden have – og hvor mange?

Facts

- Alle store brande starter som små brande.
- Det er nemmere at slukke små brande end store brande.
- Små brande giver mindre skader end store brande.

Det lyder logisk og enkelt. Men hvordan sikrer man i praksis, at en brand slukkes, inden den udvikler sig?

Hvis vi ser bort fra automatiske slukningsanlæg, er det vigtigste, at man har noget velegnet slukningsudstyr ved hånden. Dernæst er det afgørende, at der er nogen, som kan betjene udstyret effektivt og korrekt.

Den opdaterede folder indeholder nu også brandklasse F, Fedt- og friturebrandslukker da brand i frituregryder udgør en stor risiko. Derudover er folderen opdateret i forhold til DBI vejledning 38 ”Brandbekæmpelsesudstyr”.

Det betyder bl.a., at skilte til markering af ophængningssted for håndildslukkere nu benytter den nyeste version af de fælles europæiske piktogrammer samtidigt med, at folderen anvender samme former som vejledning 38.

Endelig fremgår det nu af folderen, at Sikkerhedsstyrelsen stiller specifikke krav i forbindelse med oplag og salg af fyrværkeri m.v.

Folderen orienterer om de typer håndildslukkere, der pt. findes på det danske marked og fokuserer på, hvor mange man bør have og hvor de bør placeres.
Pris medlem kr. 8,25
Pris ikke medlem kr. 9,00
Røgalarmanlæg i boligen
Varenummer: 1323
Pr. 1. december 2004 skal alle nyopførte boliger - både etageboligbyggeri og enfamiliehuse - forsynes med et røgalarmanlæg. Røgalarmanlægget skal være tilsluttet bygningens normale strømforsyning og have batteri-backup.

Folderen beskriver røgalarmer og røgalarmanlæg, installationsvejledning samt hvorledes drift og vedligehold kan udføres. Folderen er udarbejdet af DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut med støtte fra TrygFonden og Tekniq Installatørernes Organisation.

Den opdaterede folder henvender sig såvel til brugeren som til el-installatøren.
Pris medlem kr. 8,00
Pris ikke medlem kr. 8,75
Sikringsmanualen
Varenummer: 1340
28 sider
1. udgave 2010

Mængderabat
Ved køb af 400 stk. (2 kasser) -10%
Ved køb af 800 stk. (4 kasser) -20%
Ved køb af 1.200 stk. (6 kasser) -30%

Sikring af boligejendomme mod indbrud og hærværk mv.

Sikringsmanualen henvender sig til de personer, der har ansvar og opgaver i forbindelse med drift af boligejendomme. Manualen indeholder generelle råd om, hvordan man kan sikre boligejendomme mod indbrud, hærværk og lignende.

Sikring af boligejendomme og -bebyggelser kræver i hvert tilfælde en individuel vurdering – gerne af en uafhængig sikringsrådgiver. Denne manual indeholder udelukkende generelle råd, der kan betragtes som minimumsforanstaltninger til at opnå et rimeligt sikringsniveau.

Sikringsmanualen handler især om forebyggelse.
Pris medlem kr. 25,00
Pris ikke medlem kr. 30,00
Sikkerhedskort: Varmt arbejde. Ti gode råd om varmt arbejde
Varenummer: 1306
De vigtigste råd i lommeformat. Kan også vedhænges værktøj, trykflasker m.v.
Pris medlem kr. 8,00
Pris ikke medlem kr. 8,75
Varmt arbejde folder - tab ikke gnisten
Varenummer: 1305
Illustreret folder med anvisninger og råd angående varmt arbejde.

Folderen fortæller om de tanker, du bør gøre dig, inden du går i gang med varmt arbejde. Du bør f.eks. have en plan for arbejdets udførelse, så du har overblik over de tre faser: ”Før”, ”Under” og ”Efter”.

Langt de fleste brande kan undgås med omtanke og større forsigtighed.

Folderen tager udgangspunkt i DBI's Vejledning 10, del 1, del 2 og del 3 om varmt arbejde, og er blevet til i samarbejde med Dansk Byggeri.

Denne opdaterede folder erstatter Håndværkerfolderen TAG/METAL.
Pris medlem kr. 8,25
Pris ikke medlem kr. 9,00
Vejledning om Indbrudssikring, 1. udgave, april 2012. Energistyrelsen
Varenummer: 1341
DBI har for Energistyrelsen udarbejdet en vejledning om, hvordan man bedst kan sikre sig mod indbrud i private hjem.

Vejledning om indbrudssikring af private hjem giver en række praktiske råd om, hvordan man med relativt simple midler kan forebygge, forhindre og begrænse indbrud i sit hjem.

Vejledningen gennemgår systematisk de forhold, man kan gøre noget ved, herunder i forbindelse med: omgivelser, adgangsforhold, døre, vinduer, låse, sikringsbeslag/hængsler og lys.

Hovedbudskabet er, at man skal gøre det vanskeligt for tyven, som skal forsinkes mest muligt i sit arbejde. Populært sagt skal man ”stjæle tyvens tid”. For eksempel anbefaler vejledningen, at yderdørene skal være solide og have to gode låse placeret med ca. 40 centimeters afstand. Desuden bør låse og cylindre være af god kvalitet og registreret hos Forsikring & Pension. Både døre og vinduer kan sikres med ekstra sikringsbeslag, som er ret effektive.

Klik her for at hente vejledningen gratis i PDF-udgave
Pris medlem kr. 10,00
Pris ikke medlem kr. 14,00


Undervisningsmateriale Antal Pris ekskl. moms Køb
DVD: Brandfysik. Filmklip til undervisningsbrug
Varenummer: 1627
Teori er godt men praktiske demonstrationer gør som regel læreprocessen mere levende og forståelig. Det gælder også for undervisningen i grundlæggende brandteori. Men praktiske og sikkerhedsmæssige forhold gør mulighederne for praktiske demonstrationer begrænsede - og ofte må man nøjes med forskellige slukningsøvelser med håndslukkere.

For at komme lærere og instruktører til hjælp har DBI udviklet et pædagogisk værktøj, som kombinerer teorien og praktikken, når man skal vise og forklare, hvordan ild og brand arter sig i forskellige situationer og materialer.

Der er tale om en undervisnings-DVD, som føjer sig til den serie af audiovisuelt undervisningsmateriale, som DBI's forlag udbyder.

Se et klip fra filmen her, hvor der vises, at dampe fra benzin er tungere end atmosfærisk luft
Pris medlem kr. 260,00
Pris ikke medlem kr. 315,00
Hæfte: Brandsikker bolig
Varenummer: 1335
1. udgave 2009
A5-format/32 sider.

Mængderabat:
V. 400 stk. (2 kasser) 10%
V. 800 stk. (4 kasser) 20%
V. 1200 stk. (6 kasser) 30%

Kontakt forlaget for et tilbud, hvis I ønsker at få trykt eget logo på folderen. Dog skal der bestilles minimum 2000 stk. for denne løsning.

Indhold
I hæftet kan du læse om, hvordan du forebygger og beskytter dig og din familie mod brandulykker.

Mange brande i private hjem kan let udgås, hvis bare alle i familien tænker sig om og bruger sin sunde fornuft. Lad eksempelvis aldrig børn være alene med tændte stearinlys, tændstikker og lightere og hold "hobbyelektrikeren" væk fra boligens elektriske installationer.

Emner:
 • Installer altid en røgalarm
 • Gør en aktiv indsats (forebyggelse)
 • Hvis det brænder
 • Sådan bekæmper du brand
 • Brandskader og førstehjælp
 • Når skaden er sket
 • Bor du brandsikkert
 • Rart at vide.

Pris medlem kr. 19,00
Pris ikke medlem kr. 22,00
USB med dansk/engelsk undervisningsmateriale Elementær Brandbekæmpelse (powerpoint)
Varenummer: 1333
Præsentationen er til underviseren, der skal afholde kurser i elementær brandbekæmpelse.

Præsentationen består af 64 dias og indholder tekst og illustrationer.
Pris medlem kr. 80,00
Pris ikke medlem kr. 100,00
Elementær brandbekæmpelse
Varenummer: 1300
12. udgave, april 2014.
42 sider.

Denne 12. udgave af vejledningshæftet, som DBI udgiver i samarbejde med Beredskabsstyrelsen, er blevet opdateret med nye tekster, der tilgodeser nye regler og lovgivning. Derudover indeholder det også helt nye og illustrative tegninger, der på pædagogisk vis forklarer, hvordan du bekæmper brande.

Elementær Brandbekæmpelse bør være obligatorisk læsning for alle. Næsten 100 personer omkommer hvert år som følge af brand, og store værdier går op i røg. Indtil brandvæsenet kommer frem, er det vigtigt at reagere hurtigt og korrekt, så eventuelt truede mennesker reddes, og brandens omfang begrænses. Med Elementær Brandbekæmpelse i hånden får du en række konkrete vedledningsråd og redskaber til at sikre dette.

Mængderabat:
Ved køb af 160 stk. -10%
Ved køb af 320 stk. -20%
Ved køb af 960 stk. -30%

Rabatten er for ikke-medlemmer og forudsætter, at der købes i hele kasser (160 stk. pr. kasse).
Overstående rabat gælder for ikke-DBI medlemmer, da DBI medlemmer allerede får rabat på produktet.

Se preview af publikationen her:


Pris medlem kr. 22,00
Pris ikke medlem kr. 26,00
Elementær brandbekæmpelse, engelsk udgave
Varenummer: 1319
Mængderabat
Ved køb af 150 stk. -10%
Ved køb af 600 stk. -25%
Ved køb af 900 stk. -30%

Rabatten forudsætter, at der købes i hele kasser (150 stk. pr. kasse).
Pris medlem kr. 29,00
Pris ikke medlem kr. 34,00
Brochure: Vinkelslibere - en roterende risiko
Varenummer: 1302
Populær folder med anvisninger på, hvordan man undgår skader under arbejde med vinkelsliber.
Pris medlem kr. 8,25
Pris ikke medlem kr. 9,00
Instruktions-dvd til Elementær brandbekæmpelse: håndslukningsmateriel
Varenummer: 1315
Til undervisningsbrug i elementær brandbekæmpelse.
Pris medlem kr. 260,00
Pris ikke medlem kr. 315,00
DBI Musemåtte med gamle/nye brandklasser
Varenummer: 1322
Mørkeblå musemåtte med forklaring på sammenhængen mellem gamle brandklasser og nye europæiske brandklasser.
Pris medlem kr. 18,00
Pris ikke medlem kr. 24,00
Sikkerhedskort: Varmt arbejde. Ti gode råd om varmt arbejde
Varenummer: 1306
De vigtigste råd i lommeformat. Kan også vedhænges værktøj, trykflasker m.v.
Pris medlem kr. 8,00
Pris ikke medlem kr. 8,75
Varmt arbejde folder - tab ikke gnisten
Varenummer: 1305
Illustreret folder med anvisninger og råd angående varmt arbejde.

Folderen fortæller om de tanker, du bør gøre dig, inden du går i gang med varmt arbejde. Du bør f.eks. have en plan for arbejdets udførelse, så du har overblik over de tre faser: ”Før”, ”Under” og ”Efter”.

Langt de fleste brande kan undgås med omtanke og større forsigtighed.

Folderen tager udgangspunkt i DBI's Vejledning 10, del 1, del 2 og del 3 om varmt arbejde, og er blevet til i samarbejde med Dansk Byggeri.

Denne opdaterede folder erstatter Håndværkerfolderen TAG/METAL.
Pris medlem kr. 8,25
Pris ikke medlem kr. 9,00


Informationer Antal Pris ekskl. moms Køb
DBI Information 29, Brandsikring af stråtage
Varenummer:
Kan downloades gratis her.
3. udgave 1998
29 sider

Du kan downloade Brandteknisk Information 29 om brandsikring af stråtage gratis her.

OBS:
Kort efter udgivelsen blev et tillæg med 2 korrektioner udarbejdet.
Tillægget til informationen kan downloades gratis her.

Om emnet findes også en rapport fra 2013, der er udarbejdet af Bodil E. Pallesen, Seniorkonsulent ved AgroTech samt Anders B. Vestergaard, tidligere Brandteknisk Rådgiver ved DBI.
Rapporten kan downloades gratis her.


Uddrag af Brandteknisk Information 29:

Indledning

Stråtage anses normalt for den mest brandfarlige tagdækning, vi har.

I forhold til, at langt de fleste husbrande opstår indvendigt i huset, består en øget brandrisiko ved stråtage derfor mest i udvendige antændelser fra flyverild, lynnedslag, nytårsraketter og pyromaner.

Dette stiller imidlertid dobbelte krav til brandsikringen, idet den skal virke mod brand såvel udefra som indvendig fra.

Ved ældre bygninger er der herudover en række andre krav, der kan komplicere sagen: Bevaring af dimensioner og detaljer på tag, skorstene, gavle og tagfod, om tagetagen er udnyttet, om det er et nyt eller et eksisterende stråtag, der skal brandsikres etc.

Mange brande gennem tiderne har vist, at
 • stråtage er let antændelige,
 • stråtage giver anledning til hurtig spredning af brand til hele tagarealet,
 • brand i stråtage giver kraftigere påvirkninger (flammepåvirkning, varmestråling og flyveild) på omgivelserne end brand i andre tagdækninger,
 • brand i stråtage er vanskelige at slukke.


Som følge heraf er der i mange lande gennemført forbud mod anvendelse af stråtage i egentlige bymæssige bebyggelser. I Danmark er der lovgivningsmæssigt også lagt begrænsninger på anvendelse af stråtage, jf. afsnit 3.

Denne information er udarbejdet i samarbejde med Skafor, Skov- og Naturstyrelsen samt Raadvad, Nordisk Center til bevarelse af håndværk.

Brandforløb i stråtage
Ved brand i et usikret stråtag er det konstateret, at hele taget kan være antændt i løbet af ca. 10 minutter med kraftig påvirkning af omgivelserne til følge. Denne hurtige brandudvikling skyldes hovedsageligt, at en brand i et stråtag får rigelig lufttilførsel også fra det underliggende rum.

Hvis denne lufttilførsel til branden kan bremses eller standses, vil brandudviklingen blive væsentligt langsommere.

Ved forsøg med underbeklædning af stråtage, som har reduceret lufttilførslen fra husets indre, er det konstateret, at spredning af brand til hele taget forsinkes.

Ved forsøgene med underbeklædninger har der stadig været en hurtig antændelse, men tilstedeværelsen af underbeklædningen har reduceret brandudviklingen væsentligt, hvilket har reduceret påvirkningen af omgivelserne.

Formål
Formålet med denne brandtekniske information er på en enkel måde at vise, hvordan brandsikring af stråtage kan udføres.

Brandsikring af stråtage i overensstemmelse med de her anførte metoder medfører alene en væsentlig reduktion af det voldsomme brandforløb, som er typisk for usikrede stråtage, og den hermed følgende risiko for brandpåvirkning på omgivelserne. Sikringen medfører ikke nogen reduktion i stråtagets umiddelbare antændelighed, men kun en dæmpning af brandforløbet.

Brandsikring af stråtage i henhold til denne brandtekniske information giver ikke generelt grundlag for reduktion af de i lovgivningen indeholdte krav.
 
DBI Musemåtte med gamle/nye brandklasser
Varenummer: 1322
Mørkeblå musemåtte med forklaring på sammenhængen mellem gamle brandklasser og nye europæiske brandklasser.
Pris medlem kr. 18,00
Pris ikke medlem kr. 24,00


Håndbøger Antal Pris ekskl. moms Køb
Bevar mig vel, sikring af bevaringsværdige bygninger
Varenummer: 1530
Bevar mig vel
Sikring af bevaringsværdige bygninger

Hver dag opstår der mere end 1.000 indbrud, tilfælde af hærværk eller brande i Danmark. Nogle af disse sker også i bevaringsværdige bygninger, som det anslås, der findes 300.000 af i Danmark. Vi er alle bekymrede for, at det skal ske hos os. Og for dem det sker hos, er det en katastrofe. Men vi skal ikke acceptere, at det sker - for vi kan gøre noget.

Alle, der ejer en bevaringsværdig bygning, måske især nye ejere, som står overfor at skulle sætte nyerhvervelsen i stand, ønsker at sikre den bedst muligt. Men de fleste føler også, at det er kompliceret og uoverskueligt at sikre sig mod indbrud, hærværk og brand - det kræver specialviden, føler man. Heldigvis kan man gøre meget selv, uden denne specialviden. Vejledningen 'Bevar mig vel' giver nyttige og enkle råd om, hvordan man kan sikre sin bygning bedre. Og den giver det nødvendige overblik over de forskellige sikringsmetoder, der kan anvendes. Med denne viden er du langt bedre i stand til selv at forbedre sikkerheden, og du er også i stand til at gå i en faglig dialog med eventuelle rådgivere eller leverandører, hvis der kræves mere gennemgribende sikringsforanstaltninger.

Komiteen til Sikring og Sikkerhed af Fredede og Bevaringsværdige Bygninger, der har repræsentation fra relevante organisationer og myndigheder, hilser denne pjece velkommen og ønsker god fornøjelse med det kommende sikringsarbejde.

Vejledningen er udarbejdet af DBI med støtte fra Forsikring & Pension i 1999.

26 sider, 1. udgave marts 1999
Pris medlem kr. 115,00
Pris ikke medlem kr. 135,00
Brandsikring af Lager- og industribygninger
Varenummer: 1538
Du kan købe Håndbog om Brandsikring af Lager- og Industribygninger som e-bog hos Molio her.

1. udgave
November 2013
Sider: 384

OBS: DBI gør opmærksom på, at håndbog om brandsikring af lager- og industribygninger ikke er opdateret i henhold til de nye brandkrav i bygningsreglementet, som trådte i kraft pr. 1. juli 2016. Her blev en række brandkrav til højlagre og lignende industri- og lagerbygninger flyttet fra beredskabslovgivningen til byggeloven. Dette betyder dels, at brandreguleringen på disse områder er blevet funktionsbaseret, hvor der ikke er detaljerede krav til brandsikring. Håndbogens afsnit om højlagre og industri- og lagerbygninger er således ikke i sin helhed retvisende. Her henvises for nuværende til kapitel 9 i Eksempel samling om brandsikring af byggeri, 2. reviderede udgave 2016 med tillæg af 1. juli.

Håndbogens afsnit om gasser, brandfarlige væsker og fyrværkeri og pyrotekniske artikler er stadig gældende og fuldt opdateret.


Lovkrav vedrørende udformning og indretning af industri- og lagerbygninger fastsættes som beskrevet i det efterfølgende af flere myndigheder og er spredt i en række bekendtgørelser, tekniske forskrifter og vejledninger mv. Det kræver på den baggrund overblik at udforme og indrette industri- og lagerbygninger, så de opfylder lovgivningen på alle områder

Dette overblik giver DBI med ny håndbog om brandsikring af industri- og lagerbygninger, hvori krav til, hvordan traditionelle industri- og lagerbygninger skal brandsikres, er samlet på tværs af anvendelsesområder og lovgivningsområder.

Håndbogen er tænkt som et værktøj/opslagsværk, hvor byggeriets parter (projekterende, udførende og myndigheder) kan få hjælp til, hvordan byggerier ved industrivirksomheder kan udføres og indrettes, så bygge- og beredskabslovgivningens brandsikkerhedsniveau opfyldes.


Se et preview af håndbogen her:Udgivelse
1. udgave. November 2013

Har du spørgsmål, må du endelig kontakte DBI.
Pris medlem kr. 742,00
Pris ikke medlem kr. 926,00
Brandsikring af småhuse
Varenummer: 1537
Du kan købe Håndbog om brandsikring af småhuse som e-bog hos Molio her.

1. udgave
Juni 2011

Lovgivningen kræver, at brandsikkerheden i et byggeri skal overholdes og dokumenteres - det gælder for nybyggeri, når byggeriet ændre anvendelse, ved om- og tilbygninger samt ved nedrivninger.

Med DBI's håndbog om brandsikring af småhuse får byggeriets parter (projekterende, udførende og myndigheder) et værktøj, hvor der er hjælp til, hvorledes småhuse kan udføres og indrettes, så bygningsreglementets brandkrav opfyldes.

Se et preview af håndbogen her:Håndbogen omfatter
Enfamiliehuse, enfamiliehuse, der anvendes til tilknytning til erhverv som fx. stuehuse til landbruget, række- og kædehuse, sommerhuse samt de sekundære bygninger, der opføres i tilknytning hertil, såsom garager, carporte og udhuse m.v.

Indhold
Håndbogen indeholder bygningsreglementets brandkrav for de pågældende bygninger, hvor de enkelte bestemmelser beskrives og illustreres, herunder:
 • Anvendelse

 • Flugtsvejs- og redningsforhold

 • Konstruktive forhold

 • Brand- og røgspredning

 • Aktive brandsikringstiltag

 • Redningsberedskabets indsatsmuligheder

 • Bilag med kontrolliste og eksempel på brandteknisk dokumentation til brug for rådgivere/myndigheder, så parterne har et fælles grundlag med tilstrækkelig dokumentation.


Udgivelse
1. udgave, juni 2011.

Rettelsesblad til håndbog
DBI har nu færdiggjort rettelsesblad til Håndbog om brandsikring af småhuse.Vi forventer rettelsesbladet leveret fra trykkeriet i uge 37. Det vil herefter automatisk blive sendt ud til alle DBI-medlemmer samt samtlige kunder, der har købt håndbøgerne.

Information om baggrunden for rettelsesbladet findes her.

Hent rettelsesblad til Håndbog for brandsikring af småhuse (PDF).
Pris medlem kr. 514,00
Pris ikke medlem kr. 617,00
Brandsikring af Byggeri
Varenummer: 1536
Du kan købe vejledningen som e-bog hos Molio her.

4. udgave
2017

DBI har opdateret håndbogen Brandsikring af byggeri i henhold til Bygningsreglement 2015 (BR15). Håndbogen er et opslagsværk for alle, der arbejder med brandteknisk projektering, og dermed en hjælp for både projekterende, udførende og myndigheder til at sikre, at bygningsreglementets brandsikkerhedsniveau opfyldes på den mest hensigtsmæssige måde.

Se et preview af håndbogen her:Håndbogen er illustreret med forklarende figurer, som tydeliggør, hvordan kravene og anvisningerne i lovgivningen skal opfyldes. Bogen er både opdateret i henhold til BR15 (BEK nr. 1028 af 30/06/2016) og senere ændringer (BEK nr. 1514 af 30/11/2016). Desuden er der i denne udgave indført referencer i bogens respektive afsnit til bygningsreglementets kapitel 5, som omhandler de brandtekniske funktionskrav, og »Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012, 2. reviderede udgave 2016 med tillæg af 1. juli«.

Brandsikring af byggeri omfatter byggeri inden for anvendelseskategorierne 1-6, f.eks. kontorer, skoler, butikker, indkøbscentre, etageboligbyggeri, hoteller, børnehaver, hospitaler og tilsvarende byggeri. De enkelte bestemmelser er grundigt beskrevet og illustreret i håndbogen, som guider læseren til områder som anvendelse, flugtveje- og redningsforhold, konstruktive forhold, brandtekniske installationer, brand- og røgspredning og redningsberedskabets indsatsmuligheder. Håndbogen om brandsikring af byggeri behandler ikke længere Industri- og lagerbygninger.
Pris medlem kr. 577,00
Pris ikke medlem kr. 720,00
Sikringsguiden
Varenummer: 1534
Sikringsguiden tilgodeser et længe næret ønske fra ejere og administratorer af fredede og bevaringsværdige bygninger om, hvorledes man kan sikre disse forsvarligt imod brand, tyveri, indbrud og hærværk.

Ejere af sådanne bygninger har investeret både penge og følelser deri, - og blot tanken om, således at kunne miste sine uerstattelige bygningskulturelle værdier - med eventuelt indbo - er nok til, at mange vil sikre sig derimod. I Danmark er det frivilligt, om man vil sikre sig.

Samfundet bør sætte sig som en meget vigtig opgave at forhindre, at disse uerstattelige værdier - de bevaringsværdige og fredede bygninger samt deres interiører - forsvinder ved brand, tyveri, indbrud eller hærværk. Det er derfor håbet, at SikringsGuiden også vil motivere de ansvarlige politikere til at sørge for, at der fra samfundets side tages initiativ til en generel sikring af disse værdier. Som nævnt i SikringsGuiden, koster de mange brande, tyverier, indbrud og hærværk hvert år enorme summer, og mange bygningskulturelle værdier ødelægges eller forsvinder for altid, grundet manglende sikring.

127 sider, 1. udgave august 2004
Pris medlem kr. 172,00
Pris ikke medlem kr. 199,00


Rapporter Antal Pris ekskl. moms Køb
Report: How to be Resilient in the 21st century
Pages: 48
2016

This report focuses on how organizations can become more resilient in the constantly changing world we are now living in. Events such as economical crises, market competition, natural disasters and terrorism are only a few examples of threats we need to handle as a society. The report also explains why community resilience is as important as organizational resilience, as well as how we can work towards increasing it.
Pris medlem kr. 199,00
Pris ikke medlem kr. 249,00

Rapport: Resiliens i det 21. århundrede
Sider: 48
2016

Rapporten fokuserer på, hvordan organisationer kan blive mere resilient, i en verden som konstant er i forandring. Det kan være omkring usikkerheden i forbindelse med økonomiske kriser, konkurrenter, naturkatastrofer og terrorisme; trusler vi som samfund skal være forberedt på at kunne håndtere. Rapporten fortæller ligeledes om, hvorfor resiliens i lokalsamfund også er vigtig at forholde sig til, og hvad vi skal arbejde med for at forhøje den.
Pris medlem kr. 199,00
Pris ikke medlem kr. 249,00


Styrelser Antal Pris ekskl. moms Køb
Bygningsreglementet, BR15
Varenummer: 1460
Bygningsreglement 2015
253 sider.

Bygningsreglement 2015 er det kommende regelsæt for byggeri i Danmark. BR15 beskriver i detaljer, hvordan et byggeri skal udføres for at være håndværksmæssigt korrekt samt teknisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Selve byggeloven er en rammelov, som formulerer det overordnede formål med lovgivningen på byggeområdet. Bygningsreglementet udspecificerer, hvad det er, byggeloven kræver. Kravene i byggeloven og bygningsreglementet skal sikre, at et byggeri udføres og indrettes, så det er tilfredsstillende i både brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende. Der er fx krav i BR15 til bebyggelsers højde, afstand til skel, konstruktion, indretning, materialevalg.

Et byggeri skal leve op til de bestemmelser, der var gældende på det tidspunkt byggeriet blev opført.

De væsentligste ændringer i BR15
- Lavenergiklasse 2015, der i BR10 blev udmeldt som frivillig klasse, indføres nu som minimumskrav.
- Bygningsklasse 2020 opretholdes som frivillig klasse.
- Energikrav til vinduer opgraderes.
- VE indregnes i energirammen.
- BR15 tilpasses EUs eco-design forordninger om krav til installationer i bygninger.
- Der indføres frivillige energiklasser for eksisterende bygninger som et alternativ til nogle komponentkrav.
Pris medlem kr. 220,00
Pris ikke medlem kr. 220,00
Eksempelsamling om brandsikring af byggeri
Varenummer: 1481
"Eksempelsamling om brandsikring af byggeri", angiver en række eksempler på, hvordan bygningsreglementets brandbestemmelser kan opfyldes. Nyeste udgave har fået indskrevet tillæg 3.

Pr. 1. juli 2016 er en række brandkrav til højlagre og lignende industri- og lagerbygninger overgået fra beredskabslovgivningen til byggeloven.

Den væsentligste ændring er, at reguleringen fremover fremgår af bygningsreglementet og dermed bliver funktionsbaseret. Der er således ikke længere detaljerede krav til, hvordan bygningerne skal brandsikres, men derimod funktionsbaserede krav om hvilket sikkerhedsniveau, der skal opnås i et byggeri.

Det betyder, at 2. reviderede udgave af Eksempelsamling om brandsikring af byggeri ud over mindre rettelser gennem bogen også indeholder tillægget om brandsikring af industri- og lagerbygninger.

Pris medlem kr. 260,00
Pris ikke medlem kr. 260,00
Information om brandteknisk dimensionering
Varenummer: 1482
Pris medlem kr. 140,00
Pris ikke medlem kr. 140,00
SBI Anvisning 258 Anvisning om Bygningsreglement 2015
Varenummer: 1452
1. udgave 2016
438 sider.

Anvisningen forklarer og fortolker bestemmelserne i Bygningsreglement 2015 (BR15).
Pris medlem kr. 460,00
Pris ikke medlem kr. 460,00
Vejledning om Indbrudssikring, 1. udgave, april 2012. Energistyrelsen
Varenummer: 1341
DBI har for Energistyrelsen udarbejdet en vejledning om, hvordan man bedst kan sikre sig mod indbrud i private hjem.

Vejledning om indbrudssikring af private hjem giver en række praktiske råd om, hvordan man med relativt simple midler kan forebygge, forhindre og begrænse indbrud i sit hjem.

Vejledningen gennemgår systematisk de forhold, man kan gøre noget ved, herunder i forbindelse med: omgivelser, adgangsforhold, døre, vinduer, låse, sikringsbeslag/hængsler og lys.

Hovedbudskabet er, at man skal gøre det vanskeligt for tyven, som skal forsinkes mest muligt i sit arbejde. Populært sagt skal man ”stjæle tyvens tid”. For eksempel anbefaler vejledningen, at yderdørene skal være solide og have to gode låse placeret med ca. 40 centimeters afstand. Desuden bør låse og cylindre være af god kvalitet og registreret hos Forsikring & Pension. Både døre og vinduer kan sikres med ekstra sikringsbeslag, som er ret effektive.

Klik her for at hente vejledningen gratis i PDF-udgave
Pris medlem kr. 10,00
Pris ikke medlem kr. 14,00


Udenlandske bøger Antal Pris ekskl. moms Køb
Brannteknisk rømningsanalyse
Varenummer: 1495
Tapir akademisk forlag, 146 sider, 2008.

Bogen omhandler teorien bag udførelse af evakueringsberegninger til brug for brandteknisk dokumentation. I bogen gennemgås de forskellige handlingsmønstre, som mennesker kan tænkes at foretage sig i forbindelse med evakuering ud af en brændende bygning.

Der findes en minutiøs gennemgang omkring bestemmelse af gangtiden, samt en gennemgang af såvel varslingstid som reaktions- og beslutningstid. Der er mange små eksempler i bogen, som kan lette forståelsen af de enkelte delelementer. Sidst i bogen er evakueringstiden for et hotel og en idrætshal indeholdende et forsamlingslokale gennemregnet.

Det opstilles også acceptkriterier for mennesker, og acceptkriterierne er de samme som indgår i DBI's brandsimuleringsprogram Argos.

Pris medlem kr. 362,00
Pris ikke medlem kr. 362,00
CEA 4001 Sprinkler Systems
Varenummer:
Du kan købe retningslinjen som e-bog hos Molio her.

DBI har deltaget i revisionsarbejdet af den nye udgave af CEA 4001, som er tiltrådt (indorsed) af forsikringsorganisationen Insurance Europe.

Sprinklerstandarden er normalt anerkendt i Europa og danner basisdokument for den danske udgave Retningslinje 251/4001.

Flere af forholdende i det danske tillæg i Retningslinje 251/4001, er implementeret i CEA 4001:2013.


Produktinformation
Redaktør: Denne retningslinje er udarbejdet af et teknisk udvalg nedsat af DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.
Sider: 322
Udgivelsesår: 2009
Udgiver: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
Varenummer: cea4001
 


Forsikring & Pension Antal Pris ekskl. moms Køb
AIA-katalog
Varenummer: 1438
AIA-kataloget indeholder forskrifter, der beskriver, hvordan automatiske indbrudsalarmeringsanlæg skal projekteres og installeres i virksomheder, butikker, lagre m.v. for at leve op til forsikringsselskabernes sikringsniveauer.

Forsikring & Pension opdaterer AIA-kataloget med gennemgribende ændringer.

Branchen har længe ønsket en revision af AIA-kataloget, som nu er en realitet via et samarbejde mellem Forsikring & Pension og DBI / NUSA.

Revideringen omfatter bl.a.:

 • Revision tilpasset de reviderede og nye fælleseuropæiske standarder
 • Nye krav til installationsmateriel / samledåser
 • Nye krav til centralens nødenergiforsyning (batteri)
 • Reviderede projekteringskrav på sikringsniveau 30
 • Systemdeles fastgørelse i bygningsdel
 • Signalgivere (lovgivningens §26 er nu med i bogen. Der er tilført DSEN tekst.)
 • AIA-katalogets fane 200, 210 samt 230 udgår, og fane 50, systemdele er revideret
 • Revision af V-AIA (verificerede AIA-anlæg)
 • Ændret fane 120, aftale om eftersyn (tidligere ”eftersyn og vedligeholdelse”)
 • Fane 130 revideres så den passer til det nye AIA-katalog
 • Kravsspecifikation for certificering af AIA-installatører er nu med i AIA-kataloget
 • Fane 220 ændres og tilpasses de europæiske standarder
 • Nyt indhold om integrerede sikringssystemer
 • Generel revision og opdatering af kataloget, nyt layout og en tilpasning til nutids ordvalg og formulering.

DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut fik i 2006 tryk og distributionsret på AIA-kataloget.

Pris medlem kr. 236,00
Pris ikke medlem kr. 278,00
Sikringskatalog 2014
Varenummer: 1437
Sikringskataloget for 2014 er blevet revideret og kan bestilles hos DBI nu.

Sikringskataloget er et vigtigt hjælpeværktøj for forsikringsselskaber og alle, der projekterer, udfører eller benytter mekanisk sikring. Kataloget har fokus på den mekaniske sikring, der forhindrer, forsinker og hæmmer indbrud, og er en vigtig del af forsikringsselskabernes fælles sikringsniveauer. Kataloget indeholder bl.a. information om emnerne låse, beslag, gitre, værdiopbevaringsenheder, definitioner, fastgørelsesprincipper og betragtninger om de fysiske rammers indbrudsmodstand.

Sikringskataloget er udarbejdet af Forsikring & Pension i tæt samarbejde med en række professionelle brugere og udbydere, herunder DBI. Dette sikrer et højt fagligt niveau, ligesom samarbejdet er medvirkende til en ensartet opfattelse af sikringsbegrebet blandt brugere og udbydere.
Pris medlem kr. 236,00
Pris ikke medlem kr. 278,00


Træinformation Antal Pris ekskl. moms Køb
TRÆ 66 Brandkrav
Varenummer: 1496
Hurtigt overblik over brandkrav
Håndbogen giver et hurtigt overblik over, hvordan brandkravene i bygningsreglementet kan opfyldes, med tydelig angivelse af hvilke konstruktioner og beklædninger, der kan anvendes.
Eksempler på beklædninger og bygningsdele er vist i oversigtstegninger for hver af de seks anvendelseskategorier for bygninger.
Lempelser i forhold til de generelle bestemmelser samt behovet for brandadskillelser og sektioner fremgår af den tilhørende tekst.
Med enkle tegninger og memotekniske symboler er bogen et effektivt opslagsværk for projekterende og udførende i byggeriet. Bogen gør det let at huske og forstå de gældende bestemmelser.

Manuskript:
Bjarne Lund Johansen, Anders Bach Vestergaard, DBI

Redaktion:
Træinformation

Udgave:
1. udg. 2011, 72 sider

Copyright:
Træinformation 2011

ISBN nr.:
978-87-90856-99-1
Pris medlem kr. 199,50
Pris ikke medlem kr. 199,50
TRÆ71, brandsikre bygningsdele
Varenummer: 1497
Håndbogen indeholder praktiske eksempler på materialer og bygningsdele, der opfylder brandkravene i Bygningsreglement 2015 og den tilhørende vejledning Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012.

De viste forslag til materialer, bygningsdele og konstruktioner, kan anvendes direkte i byggeriet, og har dokumenteret brandtekniske egenskaber.

Bogen indeholder samtidigt forklaring på alle normalt anvendte brandtekniske begreber og regler, som byggeriets projekterende og udførende parter har brug for til forståelse af de brandtekniske krav og for valg af de rette byggetekniske løsninger.

Samtidigt indeholder bogen en grundgi vejledning med tilhørende eksempler på beregning af brandmodstandsevnen for en række bygningsdele efter den europæiske trænorm, Eurocode 5, med kommenterende tillæg.

Bogen kan med fordel bruges sammen med håndbogen TRÆ 66 Brandkrav, der indeholder en letforståelig oversigt over gældende brandkrav med forklaringer.
Pris medlem kr. 343,50
Pris ikke medlem kr. 343,50


BYG-ERFA Antal Pris ekskl. moms Køb
Brandadskillelser i ydervægge - sikring mod vandret brandspredning
Varenummer:
Dette erfaringsblad har fokus på, hvordan bygningskonstruktioner skal udføres, så en brand ikke spredes til andre enheder – fx vandret rundt om brandadskillende vægge eller gennem hulrum i ydervæg eller ydervægsbeklædning. I erfaringsbladet gennemgås udformning af bygningsdetaljer i ydervægge med brandstop i hulrum.

Køb erfaringsbladet i trykt udgave eller som e-bog her

Siden 1977 har BYG-ERFA indsamlet byggetekniske erfaringer fra byggeriets praksis. Erfaringer udgives i kortfattede og praktiske erfaringsblade. BYG-ERFA og DBI har samarbejdet om flere udgivelse, hvor brandsikkerhed er i fokus.
 
Brandklassifikation - det europæiske system og hidtidige danske betegnelser
Varenummer:
I forbindelse med harmonisering af prøvnings- og byggestandarder anvender EU-landene et fælles system til at beskrive byggevarers egenskaber – herunder brandtekniske egenskaber

I dette erfaringsblad beskrives de overordnede principper for brandklassifikationssystemet samt hvilke informationer om byggevarernes egenskaber, der kan læses ud af klassifikationen.

Køb erfaringsbladet i trykt udgave eller som e-bog her

Siden 1977 har BYG-ERFA indsamlet byggetekniske erfaringer fra byggeriets praksis. Erfaringer udgives i kortfattede og praktiske erfaringsblade. BYG-ERFA og DBI har samarbejdet om flere udgivelse, hvor brandsikkerhed er i fokus.
 
Brandventilation – ovenlys, lemme og røgskærme
Varenummer:
Mange bygninger har indbygget ovenlys eller lemme i taget, så røg og varme kan komme ud ved en brand. Derved reduceres skadernes omfang, og muligheden for redningsindsats forbedres.

Det har dog vist sig, at mange foranstaltninger ikke virker efter hensigten på grund af mangelfuld projektering, dimensionering, udførelse, kontrol og løbende vedligehold. I dette erfaringsblad gennemgås dels typiske fejl og årsager, dels forebyggelse af åbningssvigt ved brug af naturlig (termisk) brandventilation

Køb erfaringsbladet i trykt udgave eller som e-bog her

Siden 1977 har BYG-ERFA indsamlet byggetekniske erfaringer fra byggeriets praksis. Erfaringer udgives i kortfattede og praktiske erfaringsblade. BYG-ERFA og DBI har samarbejdet om flere udgivelse, hvor brandsikkerhed er i fokus.
 
Grønne tage og vægge - Brandsikkerhed og vedligehold
Varenummer:
I dette erfaringsblad beskrives lovgivning og brandtekniske forhold i forbindelse med etablering, drift og vedligehold af grønne tage og facader – herunder krav til materialer, opbygning og brandsikring – for at modvirke brandspredning uanset plantemængde og årstidsvariationer.

Køb erfaringsbladet i trykt udgave eller som e-bog her

Siden 1977 har BYG-ERFA indsamlet byggetekniske erfaringer fra byggeriets praksis. Erfaringer udgives i kortfattede og praktiske erfaringsblade. BYG-ERFA og DBI har samarbejdet om flere udgivelse, hvor brandsikkerhed er i fokus.
 
Røgalarmer og røgalarmanlæg - installation, placering og vedligehold
Varenummer:
Der konstateres ofte brande i bygninger med røgalarmer, som ikke har virket efter hensigten – enten på grund af forkert installation eller mangelfuldt vedligehold. Hurtig alarmering af brand har afgørende betydning for brandudviklingen og skadeomfanget.

I dette erfaringsblad beskrives, hvordan et røgalarmanlæg udføres, så det opfylder sit formål, dvs. at opdage en brand og alarmere boligens eller bygningsafsnittets brugere.

Køb erfaringsbladet i trykt udgave eller som e-bog her

Siden 1977 har BYG-ERFA indsamlet byggetekniske erfaringer fra byggeriets praksis. Erfaringer udgives i kortfattede og praktiske erfaringsblade. BYG-ERFA og DBI har samarbejdet om flere udgivelse, hvor brandsikkerhed er i fokus.
 

Find det du søger

DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre
Tlf. 36 34 90 00
Fax 36 34 90 01
E-mail: dbi|dbi-net.dk

Ydelser
Rådgivning
Inspektion
Certificering
Brandtest
Undersøgelse
Efterforskning
DBI-medlemskab
Forskning og Udvikling

Områder
Projektering
Bygningsdrift
Byggeindustri
Forsikring
Risikokoordinator
Beredskabet
Producent
Installatør

Kurser
Bøger og skilte
Info
Om DBI
Kontakt
Handelsbetingelser
Presse
Mit DBI
Installatørservice
DBI Norge
Business Resilience

Vilkår
Sitemap

ajour cms