Håndbøger Antal Pris ekskl. moms Køb
Bevar mig vel, sikring af bevaringsværdige bygninger
Bevar mig vel
Sikring af bevaringsværdige bygninger

Hver dag opstår der mere end 1.000 indbrud, tilfælde af hærværk eller brande i Danmark. Nogle af disse sker også i bevaringsværdige bygninger, som det anslås, der findes 300.000 af i Danmark. Vi er alle bekymrede for, at det skal ske hos os. Og for dem det sker hos, er det en katastrofe. Men vi skal ikke acceptere, at det sker - for vi kan gøre noget.

Alle, der ejer en bevaringsværdig bygning, måske især nye ejere, som står overfor at skulle sætte nyerhvervelsen i stand, ønsker at sikre den bedst muligt. Men de fleste føler også, at det er kompliceret og uoverskueligt at sikre sig mod indbrud, hærværk og brand - det kræver specialviden, føler man. Heldigvis kan man gøre meget selv, uden denne specialviden. Vejledningen 'Bevar mig vel' giver nyttige og enkle råd om, hvordan man kan sikre sin bygning bedre. Og den giver det nødvendige overblik over de forskellige sikringsmetoder, der kan anvendes. Med denne viden er du langt bedre i stand til selv at forbedre sikkerheden, og du er også i stand til at gå i en faglig dialog med eventuelle rådgivere eller leverandører, hvis der kræves mere gennemgribende sikringsforanstaltninger.

Komiteen til Sikring og Sikkerhed af Fredede og Bevaringsværdige Bygninger, der har repræsentation fra relevante organisationer og myndigheder, hilser denne pjece velkommen og ønsker god fornøjelse med det kommende sikringsarbejde.

Vejledningen er udarbejdet af DBI med støtte fra Forsikring & Pension i 1999.

26 sider, 1. udgave marts 1999
Pris medlem kr. 115,00
Pris ikke medlem kr. 135,00

Brandsikring af Lager- og industribygninger
Du kan købe Håndbog om Brandsikring af Lager- og Industribygninger som e-bog hos Molio her.

1. udgave
November 2013
Sider: 384

OBS: DBI gør opmærksom på, at håndbog om brandsikring af lager- og industribygninger ikke er opdateret i henhold til de nye brandkrav i bygningsreglementet, som trådte i kraft pr. 1. juli 2016. Her blev en række brandkrav til højlagre og lignende industri- og lagerbygninger flyttet fra beredskabslovgivningen til byggeloven. Dette betyder dels, at brandreguleringen på disse områder er blevet funktionsbaseret, hvor der ikke er detaljerede krav til brandsikring. Håndbogens afsnit om højlagre og industri- og lagerbygninger er således ikke i sin helhed retvisende. Her henvises for nuværende til kapitel 9 i Eksempel samling om brandsikring af byggeri, 2. reviderede udgave 2016 med tillæg af 1. juli.

Håndbogens afsnit om gasser, brandfarlige væsker og fyrværkeri og pyrotekniske artikler er stadig gældende og fuldt opdateret.


Lovkrav vedrørende udformning og indretning af industri- og lagerbygninger fastsættes som beskrevet i det efterfølgende af flere myndigheder og er spredt i en række bekendtgørelser, tekniske forskrifter og vejledninger mv. Det kræver på den baggrund overblik at udforme og indrette industri- og lagerbygninger, så de opfylder lovgivningen på alle områder

Dette overblik giver DBI med ny håndbog om brandsikring af industri- og lagerbygninger, hvori krav til, hvordan traditionelle industri- og lagerbygninger skal brandsikres, er samlet på tværs af anvendelsesområder og lovgivningsområder.

Håndbogen er tænkt som et værktøj/opslagsværk, hvor byggeriets parter (projekterende, udførende og myndigheder) kan få hjælp til, hvordan byggerier ved industrivirksomheder kan udføres og indrettes, så bygge- og beredskabslovgivningens brandsikkerhedsniveau opfyldes.


Se et preview af håndbogen her:Udgivelse
1. udgave. November 2013

Har du spørgsmål, må du endelig kontakte DBI.
Pris medlem kr. 742,00
Pris ikke medlem kr. 926,00

Brandsikring af småhuse
Du kan købe Håndbog om brandsikring af småhuse som e-bog hos Molio her.

1. udgave
Juni 2011

Lovgivningen kræver, at brandsikkerheden i et byggeri skal overholdes og dokumenteres - det gælder for nybyggeri, når byggeriet ændre anvendelse, ved om- og tilbygninger samt ved nedrivninger.

Med DBI's håndbog om brandsikring af småhuse får byggeriets parter (projekterende, udførende og myndigheder) et værktøj, hvor der er hjælp til, hvorledes småhuse kan udføres og indrettes, så bygningsreglementets brandkrav opfyldes.

Se et preview af håndbogen her:Håndbogen omfatter
Enfamiliehuse, enfamiliehuse, der anvendes til tilknytning til erhverv som fx. stuehuse til landbruget, række- og kædehuse, sommerhuse samt de sekundære bygninger, der opføres i tilknytning hertil, såsom garager, carporte og udhuse m.v.

Indhold
Håndbogen indeholder bygningsreglementets brandkrav for de pågældende bygninger, hvor de enkelte bestemmelser beskrives og illustreres, herunder:
  • Anvendelse

  • Flugtsvejs- og redningsforhold

  • Konstruktive forhold

  • Brand- og røgspredning

  • Aktive brandsikringstiltag

  • Redningsberedskabets indsatsmuligheder

  • Bilag med kontrolliste og eksempel på brandteknisk dokumentation til brug for rådgivere/myndigheder, så parterne har et fælles grundlag med tilstrækkelig dokumentation.


Udgivelse
1. udgave, juni 2011.

Rettelsesblad til håndbog
DBI har nu færdiggjort rettelsesblad til Håndbog om brandsikring af småhuse.Vi forventer rettelsesbladet leveret fra trykkeriet i uge 37. Det vil herefter automatisk blive sendt ud til alle DBI-medlemmer samt samtlige kunder, der har købt håndbøgerne.

Information om baggrunden for rettelsesbladet findes her.

Hent rettelsesblad til Håndbog for brandsikring af småhuse (PDF).
Pris medlem kr. 514,00
Pris ikke medlem kr. 617,00

Brandsikring af Byggeri
Du kan købe vejledningen som e-bog hos Molio her.

4. udgave
2017

DBI har opdateret håndbogen Brandsikring af byggeri i henhold til Bygningsreglement 2015 (BR15). Håndbogen er et opslagsværk for alle, der arbejder med brandteknisk projektering, og dermed en hjælp for både projekterende, udførende og myndigheder til at sikre, at bygningsreglementets brandsikkerhedsniveau opfyldes på den mest hensigtsmæssige måde.

Se et preview af håndbogen her:Håndbogen er illustreret med forklarende figurer, som tydeliggør, hvordan kravene og anvisningerne i lovgivningen skal opfyldes. Bogen er både opdateret i henhold til BR15 (BEK nr. 1028 af 30/06/2016) og senere ændringer (BEK nr. 1514 af 30/11/2016). Desuden er der i denne udgave indført referencer i bogens respektive afsnit til bygningsreglementets kapitel 5, som omhandler de brandtekniske funktionskrav, og »Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012, 2. reviderede udgave 2016 med tillæg af 1. juli«.

Brandsikring af byggeri omfatter byggeri inden for anvendelseskategorierne 1-6, f.eks. kontorer, skoler, butikker, indkøbscentre, etageboligbyggeri, hoteller, børnehaver, hospitaler og tilsvarende byggeri. De enkelte bestemmelser er grundigt beskrevet og illustreret i håndbogen, som guider læseren til områder som anvendelse, flugtveje- og redningsforhold, konstruktive forhold, brandtekniske installationer, brand- og røgspredning og redningsberedskabets indsatsmuligheder. Håndbogen om brandsikring af byggeri behandler ikke længere Industri- og lagerbygninger.
Pris medlem kr. 577,00
Pris ikke medlem kr. 720,00

Sikringsguiden
Sikringsguiden tilgodeser et længe næret ønske fra ejere og administratorer af fredede og bevaringsværdige bygninger om, hvorledes man kan sikre disse forsvarligt imod brand, tyveri, indbrud og hærværk.

Ejere af sådanne bygninger har investeret både penge og følelser deri, - og blot tanken om, således at kunne miste sine uerstattelige bygningskulturelle værdier - med eventuelt indbo - er nok til, at mange vil sikre sig derimod. I Danmark er det frivilligt, om man vil sikre sig.

Samfundet bør sætte sig som en meget vigtig opgave at forhindre, at disse uerstattelige værdier - de bevaringsværdige og fredede bygninger samt deres interiører - forsvinder ved brand, tyveri, indbrud eller hærværk. Det er derfor håbet, at SikringsGuiden også vil motivere de ansvarlige politikere til at sørge for, at der fra samfundets side tages initiativ til en generel sikring af disse værdier. Som nævnt i SikringsGuiden, koster de mange brande, tyverier, indbrud og hærværk hvert år enorme summer, og mange bygningskulturelle værdier ødelægges eller forsvinder for altid, grundet manglende sikring.

127 sider, 1. udgave august 2004
Pris medlem kr. 172,00
Pris ikke medlem kr. 199,00

Find det du søger

DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre
Tlf. 36 34 90 00
Fax 36 34 90 01
E-mail: dbi|dbi-net.dk

Ydelser
Rådgivning
Inspektion
Certificering
Brandtest
Undersøgelse
Efterforskning
DBI-medlemskab
Forskning og Udvikling

Områder
Projektering
Bygningsdrift
Byggeindustri
Forsikring
Risikokoordinator
Beredskabet
Producent
Installatør

Kurser
Bøger og skilte
Info
Om DBI
Kontakt
Handelsbetingelser
Presse
Mit DBI
Installatørservice
DBI Norge
Business Resilience

Vilkår
Sitemap

ajour cms