Værd at vide om brandtest


Branddør

DBI gennemfører brandtest for at dokumentere ydeevne af komponenter og konstruktioner under brand.

DBI har et af Europas mest moderne brandlaboratorier, hvor vi udfører alle former for brandtest af materialer, komponenter og konstruktioner til bygninger og transportmidler som skibe, tog, biler og fly.

DBI gennemfører også vejledende tests i forbindelse med fx produktudvikling.

DBI lægger vægt på at sikre vores kunder et optimalt testforløb, hvor test- og klassifikationsrapporter foreligger på det rigtige tidspunkt og med færrest mulige omkostninger.

Tests sker på forskellige måder og med forskellige kriterier alt efter de specifikationer, der skal overholdes. Derfor er det væsentligt at afklare en række forhold før brandtesten, så det er den rigtige test, der gennemføres.

Vi giver her en række gode råd i forbindelse med brandtest. Du kan få yderligere information under beskrivelsen om test af de forskellige typer af konstruktioner.

Den nødvendige brandklassifikation
I forbindelse med byggevarer er det først og fremmest vigtigt at vide, hvilken brandteknisk klassifikation komponenten eller konstruktionen skal have for at kunne anvendes til det ønskede formål. Det afhænger af hvilket produkt, der er tale om, samt hvor og hvordan, det skal anvendes.

Om ønsket kan DBI hjælpe med at fastlægge den brandtekniske klassifikation eller de relevante ydeevnekrav til et givet produkt.

Gennemgå konstruktionen
Der er ofte forudsat en bestemt ydeevne med hensyn til reaktion på brand af de produkter som indgår i komponenten eller konstruktionen.

Derfor bør konstruktionen som led i planlægning af test og klassifikation gennemgås på baggrund af nedenstående punkter.

Det er en god idé at gennemgå punkterne i den nævnte rækkefølge, så brandtesten sker sidst. Det skyldes, at denne del af forløbet som regel er den dyreste og derfor ikke bør gennemføres, før alle andre forudsætninger er overholdt.

Før brandtesten bør det også oplyses, om produktet efterfølgende skal certificeres eller MK-godkendes.

En tilsvarende fremgangsmåde bør anvendes ved andre produkter end byggevarer.

1. Reaktion på brand klassifikation af alle indgående produkter
Undersøg først brandklassifikationen af alle produkter, der indgår i komponenten/konstruktionen. Oplysningerne findes typisk i leverandørens tekniske dokumentation.

For visse konstruktioner som fx brandsektionsvægge forudsættes det typisk, at konstruktionen er klassificeret som EI 60 A2-s1,d0. Hvis man ikke på forhånd har fastslået, at alle indgående produkter er A2-s1,d0, kan konstruktionen ikke anvendes steder, hvor der er forudsat en adskillende bygningsdel som EI 60 A2,s1,d0.

2. Isoleringsmaterialers brændbarhed
I nogle tilfælde forudsættes, at isoleringsmaterialer har en bestemt ydeevne med hensyn til reaktion på brand, fx B-s1,d0. Oplysningerne findes typisk i leverandørens tekniske dokumentation.


3. De brandtekniske egenskaber af konstruktionens overflader
I andre tilfælde forudsættes, at konstruktionernes yderste overflade udføres som en beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 eller beklædning klasse K1 10 D-s2,d2. Se leverandørens tekniske dokumentation.

4. Den generelle brandmodstandsevne af konstruktionen
Denne test gennemføres hos DBI i et ovnkammer. Formålet er at dokumentere, hvor længe konstruktionen vil fungere efter hensigten, når den bliver udsat for brand. Enheden for brandmodstandsevne er derfor minutter, fx 30, 60 eller 120 minutter. Tiden er et mål for, hvor længe bygningsdelen bevarer sin bæreevne - eller hvor lang tid der går, før bygningsdelen brænder igennem. Testen måler også temperaturen på den side, der vender væk fra branden, og hvor meget røg, der kan trænge igennem prøveemnet.

Også i udlandet?
Ydeevnekravene til komponenter og konstruktioner kan være forskellige fra land til land – både inden og uden for Europa.

Derfor er det vigtigt at overveje potentielle markeder før testen, så testforløbet kan fremskaffe al den nødvendige information I får brug for i én arbejdsgang. Det sparer jer tid og penge.

DBI kan, på baggrund af viden om standarder og lovgivning, hjælpe med at målrette jeres udvikling og test ud fra hvilke markeder I vil på, og dermed hvilke godkendelser I skal bruge.

Før selve testen
En række yderligere forhold skal afklares, hvis det efter gennemgang af konstruktionen besluttes at gå videre til testen af brandmodstandsevnen.

Findes der en produktstandard?
Hvis der findes en europæisk produktstandard for komponenten, skal evt. specielle procedurer i denne følges.

Som producent skal man være opmærksom på, at produktstandarden kan indeholde særlige procedurer for, hvordan prøver til brandprøvning udtages af produktionen. For produkter under system 1 skal prøverne udtages af et bemyndiget produktcertificeringsorgan. Under alle omstændigheder skal der foreligge en prøveudtagningsrapport sammen med prøverne.

DBI har også metoder til brandtest af emner, hvor der ikke findes en europæisk produktstandard.

Hvilke varianter af konstruktionen skal være omfattet af klassifikationen?
Hvis en komponent eller konstruktion findes i forskellige varianter, er det vigtigt at overveje kravene til de forskellige varianter.

Med passende omtanke kan det ofte være muligt at dække flere varianter med én test.

Tidsplan
Vær opmærksom på, at en brandtest tager tid. Det er ikke mindst vigtigt at være i god tid, hvis det er væsentligt, at produktet kan sendes på markedet på et bestemt tidspunkt.

Normalt går der ca. 1-2 måneder, fra testen planlægges, til den kan udføres.

Efter testen tager det ca. 1 måned før testrapporten foreligger – og yderligere 1-2 måneder før eventuelle certifikater er udstedt.

Det kan derfor tage 4-5 måneder at gennemføre hele forløbet – og længere, hvis der er brug for at modificere produktet undervejs.

Hvis testlegemet indeholder store mængder hygroskopiske materialer (fx udstøbt gipsmasse), skal testlegemet konditioneres i 30 dage før brandtesten.

Antal tests
Afhængigt af konstruktionens opbygning kan det være nødvendigt at udføre flere tests.

Ekstra prøvelegemer eller materialer
I forbindelse med testen kontrollerer DBI opbygningen af konstruktionen. Derfor kan der være brug for ekstra testlegemer eller materialer. Kontakt DBI på forhånd og hør nærmere.

Tegningsmateriale
Der skal udarbejdes detaljerede tegninger af testlegemerne til verifikation af opbygningen og til brug i testrapporten.

Tilskud til forskning og test
Læs om aktuelle støtteordninger her

Dan Bluhme
Seniorkonsulent Civilingeniør

Telefon : 21 77 02 48
Mail : db|dbi-net.dk

 

Bøger
DBI Information 29, Brandsikring af stråtage

Bøger
DBI Vejledning 38, Brandbekæmpelsesudstyr

kr. 278,00

Find det du søger

DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre
Tlf. 36 34 90 00
Fax 36 34 90 01
E-mail: dbi|dbi-net.dk

Ydelser
Rådgivning
Inspektion
Certificering
Brandtest
Undersøgelse
Efterforskning
DBI-medlemskab
Forskning og Udvikling

Områder
Projektering
Bygningsdrift
Byggeindustri
Forsikring
Risikokoordinator
Beredskabet
Producent
Installatør

Kurser
Bøger og skilte
Info
Om DBI
Kontakt
Handelsbetingelser
Presse
Mit DBI
Installatørservice
DBI Norge
Business Resilience

Vilkår
Sitemap

ajour cms